BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr III /18/II 2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2002r.w sprawie : wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) , art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Staroście Poznańskiemu Panu Janowi Grabkowskiemu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się :
a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii XXII
w kwocie - 4.860 zł (słownie : cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych)
b) dodatek funkcyjny według stawki „ 9 " tabeli stawek dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.775 zł (słownie : jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)
c) dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b) w kwocie - 2.654 zł
(słownie : dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote)
przyznany na okres od 26 listopada 2002 r. do 25 listopada 2003 r.
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 972 zł
(słownie : dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 26 listopada 2002 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski


Uzasadnienie
do Uchwały nr III /18/II 2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2000r.

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Poznańskiego ustaliła wysokość wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę są zgodne z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 ze zm.).
Dodatek specjalny przysługuje z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności. Może być przyznany na czas określony nie dłuższy niż rok również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy. Wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ustalając wysokość wynagrodzenia Starosty Poznańskiego wzięto przede wszystkim pod uwagę wielkość powiatu poznańskiego a także złożoność i zakres występujących w nich problemów.
Ogółem składniki wynagrodzenia nie przekraczają w ciągu miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na 2002 r., a o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 12:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-11 10:36

Rejestr zmian

  • zmieniono 2011-08-11 10:36 przez Magdalena Krygier: korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11865
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-11 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-28 15:18