BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/247/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2001r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578; i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XXVII/208/2001 z dnia 30 stycznia 2001r. zmienionej uchwałą Rady XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001r, uchwałą Zarządu nr 475/2001 z dnia 14 marca 2001r, uchwałą Rady nr XXX/219/2001 z dnia 27 marca 2001r, uchwałą Zarządu nr 502/2001 z dnia 11 kwietnia 2001r, uchwałą Rady nr XXXI/226/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r, uchwałą Rady nr XXXII/231/2001 z dnia 29 maja 2001r, uchwałą Rady nr XXXIII/240/2001 z dnia 26 czerwca 2001r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o kwotę 3.392.405zł, które po zmianach wynoszą 63.918.232zł (zgodnie
z załącznikiem nr 1*), w tym:
1) zwiększa się o 2.557.600zł. kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która po zmianach wynosi 8.831.593zł.
2. W paragrafie 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2001 o 3.392.405zł, która po zmianach wynosi 68.076.255zł (zgodnie
z załącznikiem nr 2*), w tym:
1) zwiększa się o 2.557.600zl kwota wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, która po zmianach wynosi 8.831.593zł,
2) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 82.959zł, które po zmianach wynoszą 29.874.059zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
3) zwiększa się wydatki majątkowe o 133.000zł, które po zmianach wynoszą 7.483.000zł. (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
4) zwiększa się dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu o 22.890zł, które po zmianach wynoszą 1.820.085zł (zgodnie
z załącznikiem nr 5*),
5) zwiększa się dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
30.000zł, które po zmianach wynoszą 1.304.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 48.500zł, która po zmianach wynosi 614.100zł.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


*Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 i 7 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:10

« wstecz

Banery