BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/253/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 , art. 12 pkt 1, art. 19, art. 27 ust.1, art. 32 ust. 4, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45 poz.497), Rada Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3:
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ustępu 1.
b) dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: „Ustanawia się Dzień Powiatu Poznańskiego. Datę Dnia Powiatu Poznańskiego określi odrębna Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego.”
2. w § 4:
a) ust. 1 pkt f otrzymuje brzmienie: „f) transportu zbiorowego i dróg publicznych,”
b) ust. 1 pkt k otrzymuje brzmienie: ”k) administracji architektoniczno-budowlanej,”
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb inspekcji i straży.”
3. Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.”
4. Po Rozdziale I dodaje się Rozdział I a w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ I a Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywana zadań publicznych i korzystania z nich przez obywateli
§ 5b.1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Powiatu i Komisji Rady Powiatu. 3. Jawność gospodarowania środkami finansowymi powiatu zostaje spełniona przez czynności wymienione w § 56 ust. 3 Statutu. 4. Jawność działania organów powiatu obejmuje również ogłaszanie aktów normatywnych powiatu wg zasad określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
§ 5c 1.Obywatelom udostępnia się do korzystania następujące dokumenty:
1) porządek obrad Rady
2) uchwały Rady Powiatu.
3) apele i stanowiska podjęte przez Radę
4) protokoły z sesji Rady
5) protokoły z posiedzeń Komisji
6) porządek posiedzeń Zarządu
7) uchwały Zarządu Powiatu
8) protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
9) inne dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, tj.:
1) termin, miejsce i porządek obrad Rady udostępnia się po podpisaniu przez osobę przewodniczącą obradom,
2) uchwały Rady udostępnia się po podjęciu i podpisaniu przez osobę
przewodniczącą obradom,
3) apele, stanowiska udostępnia się po ich przyjęciu i podpisaniu przez osobę przewodniczącą obradom,
4) protokoły sesji (z wyłączeniem części utajnionej) udostępnia się po podpisaniu przez osobę przewodniczącą obradom i osobę sporządzającą protokół, nie później niż 7 dni przed następną sesją,
5) protokoły posiedzeń Komisji udostępnia się po przyjęciu przez Komisję i podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta. Protokoły Komisji Rewizyjnej udostępnia się po przyjęciu przez Komisję i podpisaniu przez wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu,
6) termin, miejsce i porządek posiedzeń Zarządu udostępnia się po podpisaniu przez osobę przewodniczącą posiedzeniu,
7) uchwały Zarządu Powiatu udostępnia się po podpisaniu wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
8) protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu, z wyłączeniem części utajnionej, udostępnia się po przyjęciu ich i podpisaniu przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
9) inne dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych udostępnia się bez zbędnej zwłoki , nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku. Termin może ulec przedłużeniu do 60 dni ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
§ 5d 1. Dokumenty z zakresu działania Rady Powiatu, Komisji Rady udostępnia się wyłącznie w dniach i godzinach pracy starostwa powiatowego w Biurze Rady, a dotyczące Zarządu w Wydziale Organizacji i Kadr.
2. Dokumenty z zakresu działania Rady Powiatu wymienione § 5c ust. 1 pkt 1, 2, 3 (uchwały, apele, stanowiska), uchwały Zarządu Powiatu oraz prowadzone rejestry związane z pracą organów Powiatu i Komisji Rady udostępniane są również na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego.
3. Obywatele mają prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady. O terminach i porządku obrad sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji Rady każdorazowo informowane są lokalne media oraz umieszcza się tę informacje na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego.
§ 5e 1. Z dokumentów wymienionych w § 5c ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja upoważnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w asyście pracownika Starostwa.
§ 5f Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek, odpisów i wyciągów z dokumentów wymienionych w § 5c ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych (kopia dokumentów).
§ 5g Uprawnienia określone w § 5d-f nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku podjęcia przez Radę, komisję i Zarząd uchwały o wyłączeniu jawności, 2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ilość radnych określa odrębna ustawa.”
6. W § 8:
a) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje numerację pkt 16,
b) dodaje się punkty 11, 12, 13, 14, 15 w brzmieniu: „11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 5. 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych. 13. Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 14. Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.”
7. w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wyłącznym zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”
b) dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”
8. W § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady lub zarządu, przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.”
9. § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadkach określonych w ustawach szczególnych jawność obrad rady może być ograniczona.”
10. w § 17
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także przez ich publikację w środkach masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu.”
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”
11. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.”
12. § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. Radny pobiera diety
z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.
13. § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia.”
14. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. W skład zarządu wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.”
15. § 36 otrzymuje brzmienie: „§ 36.Tryb odwołania i powoływania Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu reguluje ustawa o samorządzie powiatowym.”
16. W § 45 skreśla się ust. 7 i 8.
17. Tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże, powiatowy rzecznik konsumentów”
18. W § 50 ust. 2 dodaje się pkt g w brzmieniu: „g) powiatowy urząd pracy”
19. Po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu: „§ 50a 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, jest bezpośrednio podporządkowany Radzie Powiatu i ponosi przed nią odpowiedzialność. 2. Powiatowego Rzecznika Konsumentów powołuje i odwołuje Rada Powiatu oraz określa dla niego warunki płacy i pracy. 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonuje Starosta.
20. W § 61:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.”
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6.Powiat może zaskarżyć do sąduadministracyjnego rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące powiatu jeżeli jest ono niezgodne z prawem. Tryb zaskarżania reguluje ustawa o samorządzie powiatowym.”

§ 2. W Regulaminie Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na wniosek 1/4 składu rady lub zarządu przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.”
b) skreśla się ustęp 6
2. § 7 otrzymuje brzmienie: „ § 7. Obrady rady są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.”
3. § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności, bądź gdy zachodzi taka potrzeba – wyznaczony wiceprzewodniczący”
4. W § 23:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady wybiera się przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Podobnie w głosowaniu tajnym wybiera się Starostę - bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady oraz wicestarostę i pozostałych członków zarządu - na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”
b) skreśla się ust. 8
5. § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.”

§ 3. W Regulaminie Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu, w tym zasady przygotowywania i przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał oraz wykonywania uchwał rady i zarządu.”
2. w § 2:
a) dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „3. Działalność zarządu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.”
b) dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „4. Zasady dostępu do dokumentów zarządu, wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich określa statut powiatu.”
3. § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) członkowie w liczbie 3 osób.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.Tryb powoływania i odwoływania zarządu oraz poszczególnych członków zarządu, reguluje ustawa o samorządzie powiatowym.”
5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej a także mandatem posła i senatora,”
6. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zadania przewodniczącego zarządu podczas nieobecności starosty, wykonuje wicestarosta.”
7. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Starosta określa w formie zarządzenia zakres zadań wicestarosty i pozostałych członków zarządu, z uwzględnieniem postanowień regulaminu organizacyjnego starostwa.”
8. § 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) przedkładanie informacji o uczestnictwie w szkoleniach i spotkaniach.”
9. Po Rozdziale II dodaje się Rozdział II a w brzmieniu:
„II a. Zasady przygotowywania materiałów i ustalania porządku obrad zarządu
§ 9a 1. Materiały na posiedzenie zarządu przygotowuje w porozumieniu z właściwym członkiem zarządu, skarbnikiem i sekretarzem, kierownik merytorycznie właściwego wydziału lub pracownik zajmujący samodzielne stanowisko, który ponosi odpowiedzialność za terminowość, kompletność i prawidłowość ich przygotowania.
2. Przez przygotowanie materiałów należy rozumieć:
1) opracowanie propozycji rozwiązań (w tym alternatywnych) uzgodnionych z zainteresowanymi wydziałami lub jednostkami organizacyjnymi,
2) przygotowanie projektu aktu prawnego,
3) przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych i finansowych proponowanych rozwiązań oraz źródeł ich pokrycia,
4) zebranie opinii, ekspertyz, orzeczeń, pism wyjaśniających itp., niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy,
5) wskazanie osób zaproszonych lub zobowiązanych do uczestniczenia w posiedzeniu zarządu.
2. Projekty aktów prawnych, przed wniesieniem pod obrady rady lub zarządu wymagają uzgodnienia:
1) w właściwymi wydziałami jeśli dotyczy to zadań społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu i zadań inwestycyjnych,
2) ze skarbnikiem powiatu, jeśli powoduje zmianę w budżecie, wywołuje lub może wywołać skutki finansowe,
3) z komórką odpowiedzialną za organizację, jeżeli dotyczy to komórek organizacyjnych starostwa lub powiatowych jednostek organizacyjnych,
4) z radcą prawnym, w zakresie zgodności z prawem.
3. Projekt uchwały zarządu lub rady wraz z uzasadnieniem, sporządza się wg zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
§ 9b 1.Opracowane materiały, kierownik wydziału lub pracownik na samodzielnym stanowisku, dostarcza nie później niż do godz. 12.00, 4-go dnia przed planowanym posiedzeniem zarządu, do właściwej komórki zajmującej się obsługą zarządu.
2. Starosta ustala, które materiały stanowić będą przedmiot obrad posiedzeniazarządu, a które odesłane są do uzupełnienia lub wskazany zostanie inny termin lub sposób załatwienia sprawy.
3. Zaakceptowane przez starostę materiały na posiedzenie zarządu, odbiera komórka zajmująca się obsługą zarządu, nie później niż do godz. 14.00, 4-go dnia przed planowanym posiedzeniem zarządu.
4. Komórka zajmująca się obsługą zarządu sporządza niezwłocznie na podstawie zaakceptowanych materiałów porządek obrad zarządu i po podpisaniu przez starostę doręcza wraz z materiałami członkom zarządu, skarbnikowi i sekretarzowi, oraz innym zaproszonym gościom w terminie określonym w § 15 niniejszego regulaminu.
5. W sprawach pilnych wpływających po terminie wyznaczonym do przygotowania i zgłoszenia do porządku obrad, członek zarządu, sekretarz lub skarbnik wnoszą na posiedzenie zarządu propozycję włączenia danego tematu do porządku obrad. Nad zasadnością wniosku odbywa się głosowanie.
6. W przypadku opisanym w pkt. 5 członek zarządu, sekretarz, skarbnik, kierownik merytorycznie właściwego wydziału lub pracownik na samodzielnym stanowisku, przedstawia na posiedzeniu przygotowany projekt uchwały zarządu lub rady, projekt umowy, porozumienia, odpowiedzi na interpelacje lub przedstawia swoje stanowisko w omawianej sprawie. Postanowienia pkt. 2, 3 i 4 § 10 stosuje się odpowiednio.”
10. po § 10 dopisuje się § 10 a w brzmieniu: „§ 10 a. Zarząd działa w oparciu o przyjęty plan pracy, opracowany na podstawie harmonogramu pracy komisji rady powiatu oraz innych przepisów obligujących zarząd do podejmowania działań w określonych dziedzinach.”
11. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Starosta, wicestarosta oraz członkowie zarządu, skarbnik, sekretarz lub inni pracownicy Starostwa mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą zarządu do podejmowania w imieniu zarządu określonych czynności leżących w zakresie prawem określonych zadań zarządu, z wyłączeniem czynności, polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.”
12. Po § 17 dodaje §17a w brzmieniu:
„§ 17a. Posiedzenia zarządu prowadzone są wg następujących zasad:
1. Przy omawianiu danego tematu, po dyskusji wśród uczestników posiedzenia, prowadzący posiedzenie formułuje wniosek z dyskusji lub treść dokonanych poprawek w przedstawionych dokumentach i podaje ją do protokołu.
2. Wnioski z dyskusji nad danym tematem muszą zawierać w sposób nie budzący wątpliwości, następujące elementy:
1) istotę omawianego problemu
2) co należy wykonać w danej sprawie
3) kto jest zobowiązany do wykonania
4) termin wykonania
5) termin przedstawienia informacji z wykonania.
13. w § 20 skreśla się ustęp 6
14. w § 21 dodaje się ustępy 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„5. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia zarządu od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.Termin, o którym mowa w ust. 5 wynosi 30 dni jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
7.Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez zarząd, z upływem terminu określonego w ust. 5 lub 6.
8.Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez zarząd rozstrzygnięć innych organów, przepisy ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio.”
15. § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.”
16. w § 24 skreśla się ustęp 2 i 3
17. Po Rozdziale V dodaje się Rozdział V a w brzmieniu:
Va. Zasady wykonywania uchwał Zarządu
§ 24 a 1. Po zakończeniu posiedzenia zarządu niezwłocznie, (najpóźniej w dniu następnym), komórka zajmująca się obsługą zarządu sporządza "ustalenia z posiedzenia zarządu", w których informuje określone osoby o zobowiązaniu do podjęcia działań wynikających z posiedzenia zarządu. Ustalenia te, zawierające informacje określone w § 20 ust. 2, zostają przekazane właściwym osobom za pokwitowaniem.
2. Wszelkie uchwalone przez zarząd poprawki do materiałów, uchwał, porozumień, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje itp. rozpatrywanych na posiedzeniu, kierownik właściwego merytorycznie wydziału lub osoba zajmująca samodzielne stanowisko, zobowiązani są niezwłocznie uwzględnić, opracować dokument o właściwej treści i przekazać do komórki zajmującej się obsługą zarządu. W tym zakresie współdziałają ściśle z osobą nadzorującą.
3. Uchwały, po podpisaniu przez członków zarządu, umieszcza się w rejestrze uchwał zarządu i przekazuje 1 egzemplarz właściwym rzeczowo komórkom i jednostkom organizacyjnym powiatu, które ponoszą odpowiedzialność za podjęcie wszystkich niezbędnych działań w celu wykonania uchwały.
4. Uchwały zarządu, podlegające badaniu przez regionalną izbę obrachunkową, przesyła do RIO - skarbnik powiatu.
5. Projekty uchwał rady uchwalone przez zarząd, rejestruje się w rejestrze projektów uchwał w komórce odpowiedzialnej za organizację i przekazuje niezwłocznie do przewodniczącego rady, na podstawie pisma podpisanego przez starostę w terminie umożliwiającym doręczenie przedmiotowych pism radnym nie później niż na 7 dni, a w sprawach budżetowych na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
6. Pisma wpływające do zarządu od przewodniczącego rady, zawierające m.in. wnioski komisji, interpelacje i zapytania radnych, rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu zarządu. Wyjaśnień w sprawie udziela i propozycje odpowiedzi przygotowuje właściwy rzeczowo wydział lub osoba na samodzielnym stanowisku. Pismo podpisuje starosta, wicestarosta lub osoba przez nich wskazana i przekazuje składającemu interpelację lub zapytanie oraz przekazuje do wiadomości przewodniczącemu rady, w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
18. Po § 26 dodaje § 26a w brzmieniu: „26 a. Uchwałę o której mowa w § 26, komórka zajmująca się obsługą zarządu przekazuje niezwłocznie adresatom, o których mowa w § 26 pkt 3 do wykonania.”

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Poznańskiego do wydania ujednoliconego tekstu statutu Powiatu Poznańskiego wraz z załącznikami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/253/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45 poz.497) nałożyła na radę powiatu obowiązek dostosowania statutu powiatu do postanowień zawartych w art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) Obowiązek ten dotyczy określenia w statucie jednostki samorządu terytorialnego zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy powiatu. Na dostosowanie statutu do wymogu, o którym mowa wyżej rada powiatu otrzymała trzy miesiące od dnia wejście w życie cytowanej na wstępie ustawy.
Główne zmiany polegają na:
1. Dodaniu rozdziału mówiącego o rodzajach udostępnionych dokumentów i trybie ich udostępniania.
2. Dostosowaniu zapisów statutu do aktualnej wersji ustawy o samorządzie powiatowym, w szczególności pod kątem roli przewodniczącego rady powiatu, uprawnień rady, trybu obradowania, i statusu radnych.
3. Ponadto do załączników do Statutu - Regulaminu Rady Powiatu Poznańskiego oraz Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego wprowadzono zmiany będące konsekwencjami rozwiązań ujętych w statucie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9654
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56