BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 717/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków Komisji Konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu.

Uchwała Nr 718 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 719/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 720/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego dla Potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 721/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w  sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 722/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 723/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
wysokości dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Uchwała Nr 724/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002

Uchwała Nr 725/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Wielkopolskiemu Związkowi Szachowemu w Poznaniu na częściowe pokrycie kosztów udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy.

Banery