BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/22/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r.


w sprawie: utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i, art. 33, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1988 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami) w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 52 pkt. 10 ustawy z dnia 241ipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668) oraz art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872) oraz rozporządzenia Ministra Transportu " i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz.1027) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Zarząd Dróg Powiatowych w formie samorządowej jednostki budżetowej.

§ 2. Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie zadań określonych w ustawie o drogach publicznych, a powierzonych przez Zarząd Powiatu.

§ 3. Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych określi regulamin organizacyjny oraz ramowy zakres działania, który określi w drodze uchwały Zarząd Powiatu.

§ 4. Wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki budżetowej finansowane będą z budżetu Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2003-10-06
 • opublikował: Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-10-06 12:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:34

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-06-01 08:58 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-09-15 12:34 przez Administrator Systemu

« wstecz

Banery