BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XI/83/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2003r.

 

w sprawie: wydania opinii dotyczącej włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, gmina Mosina.

Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej konsultacji społecznej na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Sołectwa Daszewice w dniu 2 września 2003 r., Rada Powiatu Poznańskiego wyraża opinię pozytywną dotyczącą włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, gmina Mosina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XI/83/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/53/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina w zakresie włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej, w dniu 2 września 2003 r. została przeprowadzona konsultacja społeczna na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Sołectwa Daszewice.
W zebraniu uczestniczyło 34 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Mosina. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 33 mieszkańców udzieliło odpowiedzi pozytywnej na pytanie "Czy jesteś za włączeniem w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej?" a 1 mieszkaniec wstrzymał się od głosowania.
Pozostali mieszkańcy gminy Mosina nie wypowiedzieli się w formie pisemnej kierując pisma na ręce Starosty Poznańskiego w powyższej sprawie.
W związku z tym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-10-27 11:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 11:22

« wstecz

Banery