BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/103/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Mosinie.

Na podstawie art. 2 pkt 3a oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami), § 1 pkt 1b rozporządzenia MENiS z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 03.132.1225), § 1 ust. 2 załącznika Nr 2 do rozporządzenia MENiS z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. 03.132.1226) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Mosinie ul. Topolowa 2, na Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/103/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie istnieje ponad 30 lat i w tym czasie pełnił rolę koordynatora kształcenia zawodowego dla uczniów z terenu województwa. Od 1.09.2000r. ośrodek funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół, jako Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Ostatnia zmiana ustawy o systemie oświaty z września br. (Dz.U. 03.128.1176) wprowadziła do systemu oświaty ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego a Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. 03.132.1226) przewiduje w nazwie ośrodka który koordynuje działania na terenie województwa słowo "wojewódzki". Ośrodek w Mosinie pełni taką rolę. Zasadne jest więc zmienienie nazwy ośrodka na "Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego".

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 14:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:47

« wstecz

Banery