BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/136/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88 poz. 808) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań lub rodzajów zadań z zakresu:
1) zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:
a) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
b) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców z umów zawartych przez Powiat do 31 grudnia 2002 r.,
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

2) rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:
a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu wg algorytmu w 2004 roku na realizację określonych zadań wynikających z ustawy.

§ 3. Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVII/136/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) do kompetencji powiatu należy realizacja zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zarząd PFRON dokonał podziału środków przewidzianych planem finansowym na 2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808).
Zgodnie z art. 35a ust. 3 w/w ustawy, Rada Powiatu posiada wyłączną. kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nie obowiązuje procentowy podział środków przeznaczonych na zadania rehabilitacji zawodowej oraz na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie przekazanych środków na 2004 r., konieczne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu określającej zadania, na które powyżej wskazane środki zostaną wykorzystane.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-05-05 10:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-05 13:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6572
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-05 13:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-09 15:06