BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/138/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy Dobieżyńskiej w m. Buk.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 ze zmianami: Dz. U. z 2000 nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2000 nr 12 poz. 136, Dz. U. z 2001 nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002 nr 25 poz. 253, Dz. U. z 2002 nr 41 poz. 365, Dz. U. z 2002 nr 62 poz. 554, Dz. U. z 2002 nr 74 poz. 676, Dz. U. z 2002 nr 89 poz. 804, Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 721, Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 nr 200 poz. 1953, Dz. U. z 2003 nr 200 poz. 1953) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 nr 153 poz. 1271 ), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Dobieżyńską na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą do skrzyżowania z ulicą Kolejową w m. Buk o długości 538 m, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/138/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

Ulica Dobieżyńska o długości 538m, - położona na terenie m. Buk została zakwalifikowana do kategorii drogi wojewódzkiej w drodze Uchwały Nr XIII/183/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003 r.
W związku z powyższym oraz z zawartym porozumieniem w dniu 28 sierpnia 2002 r. pomiędzy Miastem i Gminą Buk, Powiatem Poznańskim i Województwem Wielkopolskim, konieczne jest pozbawienie przedmiotowej ulicy kategorii drogi powiatowej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

* Załącznik do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 13:19

« wstecz

Banery