BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/139/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na prawie bezpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu - XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 102, w związku z budową przyłącza sieci cieplnej.

Na podstawie art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na prawie bezpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu - XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 102, w związku z budową przyłącza sieci cieplnej.
2. Obciążenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 Uchwały prawem bezpłatnego użytkowania dotyczy faktycznie trzymetrowego pasa gruntu znajdującego się bezpośrednio nad przyłączem sieci cieplnej i ma na celu zabezpieczyć jego prawidłowe funkcjonowanie.

§ 2. 1. Przebudowa sieci cieplnej, o której mowa w § 1 ust. 2 Uchwały zostanie wykonana zgodnie z projektem będącym podstawą wydania przez Prezydenta Miasta Poznania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej nr 1173, z dnia 19 listopada 2003 r.
2. Przedmiotowa decyzja stanowi załącznik do niniejszej Uchwały*.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/139/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

Podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. polegającego na prawie bezpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 jest podyktowane koniecznością przebudowy sieci cieplnej w obrębie ulic Dąbrowskiego - Roosevelta - Słowackiego w związku z planowaną inwestycją u zbiegu w/w ulic przez Inwestora - Wechta S.A.
Ustanowienie prawa użytkowania na przedmiotowej nieruchomości na rzecz w/w Użytkownika dokonuje się na wniosek złożony przez w/w Inwestora.
Przebudowa sieci cieplnej ma na celu uporządkowanie dotychczasowego przebiegu sieci w w/w rejonie ulic. Fragment sieci cieplnej powstały po jej przebudowie będzie zasilać: budynek przy ul. Słowackiego 8 (własność Powiatu), budynek, który zostanie wzniesiony przez firmę Wechta, kamienicę przy ul. Dąbrowskiego (własność prywatna).
Wykonywanie prawa użytkowania ustanowionego na przedmiotowej nieruchomości (ze względu na granicę prawidłowej gospodarki w związku z przyczyną jego ustanowienia) ogranicza się w rzeczywistości do trzymetrowego pasa gruntu znajdującego się bezpośrednio nad siecią cieplną.
Zgodnie z projektem na podstawie, którego Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej nr 1173, z dnia 19 listopada 2003 r. w/w sieć będzie przebiegać wzdłuż działki oznaczonej geodezyjnie: obręb Jeżyce, arkusz mapy 12 nr 156. W swojej treści prawo to ma zagwarantować również dostęp do przedmiotowej sieci w celu prowadzenia bieżącej jej obsługi konserwacji, remontów i wymiany.
W wyniku obciążenia nieruchomości prawem użytkowania właściciel jej nie ma możliwości zabudowy, dokonania trwałych nasadzeń jak i innych trwałych form zagospodarowania gruntu nad siecią oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
* Załącznik do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:05
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 13:35

« wstecz

Banery