BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/144/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568,) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 1istopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003 r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004 r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1 :
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 200.000 zł, które po zmianach wynoszą 74.790.811zł, w tym:
- nie zmieniają się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.590.728 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 200.000 zł, które po zmianach wynoszą 80.058.811 zł, w tym:
- nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.590.728 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.230.702 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/144/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

DOCHODY
Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DE/VII/W163/AZ/04 z dnia 14.04.2004 r. zwiększa się wysokość dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogó1nokształcqce, w § 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 200.000 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem w 2004 r. budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Ogólna kwota dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynosi 74.790.811z1, zgodnie z załącznikiem nr 1.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 200.000 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdzia1e 80120 - Licea ogó1nokształcqce, w związku z planowanym dofinansowaniem budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Środki własne dotyczące rea1izacji III etapu budowy hali sportowej zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, i przeznacza się je na dofinansowanie II etapu budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu, z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie.
Ogólna kwota wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynosi 80.058.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 10 Wieloletnie Programy Inwestycyjne:
1. W zadaniu nr II - Budowa Szkoły Średniej w Swarzędzu - II etap, zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.143.000 zł, z tego na realizację zadania w roku w 2004 r. przeznacza się kwotę 1.667.000 zł.
2. W zadaniu nr III - Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu - III etap, zmienia się źródła finansowania zadania, tj. z budżetu powiatu przeznacza się łączną kwotę ogółem 2.310.000 zł, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu planuje się pozyskanie środków w kwocie ogółem 1.200.000 zł
a) na rea1izację zadania w 2004 r. przeznacza się kwotę ogółem 1.170.000 zł, z tego:
- budżet powiatu - 970.000 zł,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - 200.000 zł.
b) na realizację zadania w 2005 r. przeznacza się kwotę ogółem 2.340.000 zł, z tego:
- budżet powiatu - 1.340.000 zł,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - 1.000.000 zł.
3. Wprowadza się zadanie nr IV - Plan Termomodernizacji dla budynków Powiatu Poznańskiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Wysokość łącznych nakladów finansowych wynosi 4.068.000 zł, z tego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się kwotę 2.740.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się pozyskać środki w kwocie 1.328.000 zł.
a) na realizację zadania w 2004 r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.818.000 zł, z tego:
- PFOŚiGW - kwota 1.740.000 zł,
- WFOŚiGW - kwota 1.078.000 zł.
b) na realizację zadania w 2005 r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.250.000 zł, z tego:
- PFOŚIGW - kwota 1.000.000 zł,
- WFOŚiGW - kwota 250.000 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 14:41

« wstecz

Banery