BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/197/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XX/175/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Na  podstawie art. 12 pkt. 10a, Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U z 2001, nr 142, poz. 1592 tj.), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XX/175/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. W pkt. II § 4 skreśla się ust. 2,
2. W pkt. III § 5 ust. 2 Regulaminu w miejsce zapisu "których dochód na osobę netto jest niższy niż kwota wskazana w ustawie o świadczeniach rodzinnych jako uprawniająca do pobierania zasiłku rodzinnego" wprowadza się zapis: "o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie",
3. W pkt. IV § 6 ust. 3 wykreśla się słowa "w terminie do 15 października 2004" oraz słowa "w terminie do 20 października 2004".

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/197/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XX/175/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.
Zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów wynikają z realizacji zaleceń Urzędu Marszałkowskiego wyrażonych w piśmie DE XI-1/0723/13/2004 z dnia 13 września br.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-07 08:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 13:44

« wstecz

Banery