BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/199/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003 r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004 r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., uchwałą Rady XVIII/144/II/2004 z dnia 25 maja 2004 r., zmienionej uchwałą Rady XIX/157/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 583/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 630/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r., zmienionej uchwałą Rady nr XX/184/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 338.395 zł, które po zmianach wynoszą 78.815.588 zł, w tym:
- nie zmieniają się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.147.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 338.395 zł, które po zmianach wynoszą 85.234.857 zł, w tym:
- nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.147.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 47.462 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 37.868.497 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się o 50.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.246.443 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, które po zmianach wynoszą 14.046.659 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/199/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

DOCHODY

Zwiększa się wysokość dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 338.395 zł, po zmianach dochody wynoszą 78.815.588 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 6300 o kwotę ogółem 40.000 zł, w tym:
- kwota 30.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej dla przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 32602 i 32605 we wsi Czapury i Krosno;
- kwota 10.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 302 Długa Goślina - Rogoźno, na terenie Gminy Murowana Goślina.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 2710 o kwotę ogółem 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji w Urzędach Gmin, w tym:
- kwota 45.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Buk,
- kwota 30.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina,
- kwota 25.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska,
3. W dz. 754, rozdz. 75405 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 180.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Gminy Tamowo Podgórne, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, z tego:
~ § 2310 - dotacja na zadania bieżące w kwocie 120.000 zł,
~ § 6610 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.612 zł, w związku ze zrealizowaniem dochodów przez ZS nr 2 w Swarzędzu, z tytułu zwrotu wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie.
5. W dz. 852, rozdz. 85201 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 1.783 zł w Domu Dziecka w Kórniku, z tego:
~ w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 1.969 zł, z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków,
~ w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy - zmniejszenie o kwotę 849 zł, w związku z rozwiązaniem umowy najmu,
~ w § 0920 - Pozostałe odsetki – zwiększenie o kwotę 60 zł, w związku ze zrealizowanymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
~ w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 603 zł, z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości.
6. W dz. 852, rozdz. 85202 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 15.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tego:
~ w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 15.136 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wynajmów pomieszczeń i organizowanych imprez okolicznościowych,
~ w § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 136 zł planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynoszą 78.815.588 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wysokość wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 338.395 zł, po zmianach wydatki wynoszą 85.234.857 zł. Zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują zmiany:
1. W dz. 710, rozdz. 71015 przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
2. W dz. 750, rozdz. 75045 przenosi się środki finansowe w kwocie 1.287 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od umów zleceń.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 338.395 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę ogółem 40.000 zł, z tego:
- kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej dla przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 32 602 i 32 605 we wsi Czapury i Krosno;
- kwota 10.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 302 Długa Goślina - Rogoźno, na terenie Gminy Murowana Goślina.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 100.000 zł, w związku z planowaną partycypacją w kosztach utrzymania Filii Wydziału Komunikacji przez Urzędy Gmin.
3. W dz. 754, rozdz. 75405 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 180.000zł, w związku z planowanymi wydatkami dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w tym na wydatki majątkowe 60.000 zł, na wydatki bieżące 120.000 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.612 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS nr 2 w Swarzędzu.
5. W dz. 801 oraz w dz. 854 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem ZS w Mosinie, tj.:
~ rozdz. 80120 - zmniejszenie wydatków o kwotę 334.579 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o kwotę 361.879 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 27.300 zł,
~ rozdz. 80130 - zwiększenie wydatków o kwotę 193.979 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o kwotę 190.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.879 zł,
~ rozdz. 80140 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.000 zł,
~ rozdz. 85410 - zwiększenie wydatków o kwotę 135.600 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o kwotę 127.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 8.000 zł,
6. W dz. 801 oraz w dz. 854 przenosi się środki finansowe przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem ZS w Rokietnicy, tj.:
~ rozdz. 80120 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.932 zł,
~ rozdz. 80123 - zmniejszenie wydatków o kwotę 36.800 zł,
~ rozdz. 80130 - zwiększenie wydatków o kwotę 60.032 zł,
~ rozdz. 85410 - zmniejszenie wydatków o kwotę 21.300 zł.
Powyższe zmiany (pkt 5 i 6) wprowadza się na podstawie wniosków dyrektorów szkół, które zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.
7. W dz. 851, rozdz. 85195 przenosi się środki finansowe w kwocie 354 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z  koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od umowy zlecenia.
8. W dz. 852, rozdz. 85201 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.783 zł w Domu Dziecka w Kórniku, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów.
9. W dz. 852, rozdz. 85202 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 15.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów.
10. W dz. 852, rozdz. 85204 przenosi się środki finansowe w kwocie 50.000 zł z pozostałych wydatków bieżących, przeznaczonych na wypłatę świadczeń przez PCPR, na dotacje celowe z budżetu Powiatu, w związku z planowanym podpisaniem porozumień między powiatami, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których na mocy postanowień sądu są umieszczane dzieci z terenu Powiatu Poznańskiego.
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego po zmianach wynoszą 85.234.857 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-07 08:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 14:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13355
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-19 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16