BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/203/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, w brzmieniu określonym jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/203/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. u. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu jest zobowiązana do podjęcia uchwały ustalającej organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Opłaty za pobyt nie ponoszą osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt uzależniono od wysokości, w jakiej posiadany dochód przekracza kryterium dochodowe. Zasady odpłatności są uregulowane w załączniku nr 2 do uchwały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem środowiskowym może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności.
Organizacja wewnętrzna Środowiskowego Domu Samopomocy została określona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 11:11
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 13:40

« wstecz

Banery