BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/205/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania własnego Miasta Poznania z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Poznania umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Poznański wyraża zgodę na przejęcie od Miasta Poznania zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na pokrywaniu kosztów utrzymania małoletniej ur. 08.07.1989 r. - umieszczonej w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.
2. Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18.
3. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznaniem a Powiatem Poznańskim, w którym określone zostaną: zasady umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, wysokość i zasady zwrotu świadczeń przeznaczonych na to zadanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/205/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu.
Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci i wysokości wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Szczegółowe zasady wysokości należnej rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej oraz zasady zwrotu świadczeń przez Miasto Poznań określi porozumienie, które zostanie zawarte pomiędzy powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej i powyższej uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 11:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 14:05

« wstecz

Banery