BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/208/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: przystąpienia przez Powiat Poznański do spółki pod nazwą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 12 pkt 8g w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.04.102.1055, Dz.U.02.214.1806) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.; Dz.U.97.121.770, Dz.U.97.106.679, Dz.U.98.106.668, Dz.U.02.113.984, Dz.U.03.199.1937, Dz.U.03.96.874) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Poznański do grona akcjonariuszy spółki pod nazwą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna poprzez objęcie przez Powiat Poznański akcji w kapitale zakładowym spółki na kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych) w roku 2004.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/208/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego to pierwszy w Polsce Fundusz Samorządowy, który został utworzony z inicjatywy Marszałka przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
Do zadań statutowych funduszu należy rozwój i promocja województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Działania te są realizowane poprzez  świadczenie pomocy małym i średnim przedsiębiorcom w postaci udzielania poręczeń, organizowanie kursów i szkoleń, poradnictwo ekonomiczne, wydawanie druków, materiałów informacyjnych i szkoleniowych. Fundusz włącza się również w proces restrukturyzacji terenów wiejskich i obszarów objętych dużym bezrobociem.
Powiat Poznański przystępując do grona akcjonariuszy spółki pod nazwą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna włącza się w realizację powyższych zadań, obejmując tym samym pomocą przedsiębiorców ze swego terenu.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:13
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 14:25

« wstecz

Banery