BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/211/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc na sfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach".

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16 850,00 zł w roku 2004 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
2. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 133.150,00 zł w roku 2005 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w ciągu trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania po upłynięciu sześciomiesięcznego okresu karencji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/211/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach" jest korzystną formą finansowania zadań ekologicznych.
Zgodnie z ustalonymi zasadami, po realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość  umorzenia pożyczki do wysokości 40%. Przedmiotowa pożyczka charakteryzuje się korzystnym okresem spłaty, możliwością uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych oraz oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli (od dnia 26.08.2004 stopa redyskonta weksli zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego wynosi 7,00%).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 15:01

« wstecz

Banery