BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/213/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 36, 43 i art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 4 Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/294/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr X/79/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz uchwałą Nr XIV/108/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r., otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Zakończenie działalności likwidowanego Szpitala nastąpi do dnia 31 grudnia 2006 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/213/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" stanowiący powiatowy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej został postawiony w stan likwidacji w związku z bardzo wysokim zadłużeniem. W 2002 r. władze powiatu poznańskiego zdecydowały o wydzierżawieniu majątku SPZOZ w likwidacji innym podmiotom (Zespół Klinik Specjalistycznych "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o., później zaś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o.).
Utrzymanie stanu likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" jest uzasadnione koniecznością:
- uregulowania jego zadłużenia przez przeprowadzenie do końca będących w toku procesów sądowych. Dopiero prawomocne orzeczenia odnośnie sporów sądowych, w których stroną jest Wielospecjalistyczny Szpitala "Puszczykowo" pozwolą na ostateczne określenie wysokości jego zadłużenia. Pozytywne dla Szpitala rozstrzygnięcie sporów, w szczególności niektórych z nich, może w sposób znaczący obniżyć jego zobowiązania. Najistotniejsze ze spraw, o których mowa powyżej, to m.in.:
a) proces Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" z Zespołem Klinik Specjalistycznych "Szpital w Puszczykowie" dotyczący spłaty całości zadłużenia Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" w wysokości ok. 26 mln złotych,
b) proces z Polskimi Kolejami Państwowymi o ok. 1.400 tys.zł,
c) proces o naruszenie posiadania.
Biorąc pod uwagę prowadzone procesy nie bez znaczenia jest też fakt, iż Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" występuje w nich jako strona - jednostka mająca osobowość procesową. Zakończenie likwidacji pociągnęłoby za sobą uciążliwe przekształcenia podmiotowe w licznych prowadzonych procesach polegające na wstąpieniu w miejsce Szpitala Powiatu Poznańskiego, będącego organem założycielskim.
- przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych wszczętych przeciwko Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo",
- uregulowania spraw bieżących - umów oraz innych stosunków prawnych wiążących Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo".
Mając na uwadze powyższe, w szczególności konieczność prowadzenia licznych procesów sądowych oraz uregulowania zobowiązań zakładu, uzasadnione jest kontynuacja likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" do czasu uzyskania prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach i uregulowania jego zadłużenia.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 15:32

« wstecz

Banery