BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/214/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003 r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004 r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., uchwałą Rady XVlII/144/2004 z dnia 25 maja 2004 r., zmienionej uchwałą Rady XIX/157/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 583/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 630/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r., zmienionej uchwałą Rady nr XX/184/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r., zmienionej uchwałą Rady XXI/199/II/2004 z dnia 28 września 2004 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 702/2004 z dnia 30 września 2004 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXII/202/II/2004 z dnia 26 października 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.068.974 zł, które po zmianach wynoszą 81.974.692 zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 389.274zł, które wynoszą 7.914.329zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.002.785 zł, które po zmianach wynoszą 87.327.772 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 389.274 zł, które po zmianach wynoszą 7.914.329zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 254.065 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 38.124.526 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się o 5.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z udzielane z budżetu Powiatu, które po zmianach wynoszą 4.094.170 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
3) zmniejsza się o 35.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.236.443 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 788.619 zł, które po zmianach wynoszą 13.641.340 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
4. Zwiększa się wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. W paragrafie 3:
Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.066.189 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 4:
l. Zmienia się plan przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 5. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 6. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/214/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004r.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.068.974 zł, po zmianach dochody wynoszą 81.974.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 389.274 zł, po zmianach dotacje wynoszą 7.914.329 zł. Zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-597/04 z dnia 15.11.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 46.120 zł, w tym:
- w dz. 010, rozdz. 01005 zwiększenie dotacji w § 2110 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce w gm. Pobiedziska;
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększenie dotacji w § 2110 o kwotę 45.120 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Owińskach, Mosinie i w Wojnowie.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-452/04 z dnia 29.10.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 360.317 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie i zwrot uregulowanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-599/04 z dnia 15.11.2004 r. zmniejsza się wysokość dotacji w dz. 750, rozdz. 75045 w § 2110 o kwotę 22.163 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu komisji poborowych.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-488/04 z dnia 15.11.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85203, w § 2110 o kwotę 5.000 zł.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 1.679.700 zł, w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 225.039 zł, w tym:
a) w § 6300 - Wpływy z pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększenie o kwotę ogółem 220.000 zł, w tym:
- 40.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na modernizację ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym,
- 180.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Tamowo Podgórne, z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w m. Lusowo na rondo, w ciągu drogi powiatowej nr 32 220.
b) w § 6439 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zwiększenie o kwotę 5.039 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011/04 z dnia 10.11.2004 r. o przyznaniu dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na współfinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznań -Bolechowo na odcinku Poznań - Biedrusko.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 1.129.822 zł, w tym:
- w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 1.089.822 zł, z tytułu wpłat za wymianę praw jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych,
- w § 2710 zwiększa się wysokość dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 40.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004 r. zwiększa się wysokość dochodów w dz. 758, rozdz. 75802, w § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 42.180 zł, w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej w 2004 r.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 613 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora LO w Kórniku, w tym:
- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 40 zł,
- w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 570 zł,
- w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 3 zł.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość planowanych dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 5.500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 3.065 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu, w tym:
- w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 3.045 zł, z tytułu wynajmu klas lekcyjnych;
- w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 20 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-453/04 z dnia 17.11.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 801, rozdz. 80195 w § 2130 o kwotę 1.350 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-457/04 z dnia 05.11.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85201 w § 2130 o kwotę 123.850 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-488/04 z dnia 15.11.2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85202, w § 2130 o kwotę 70.000 zł.
7. W dz. 852, rozdz. 85202 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 48.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora DPS w Lisówkach, w tym:
- w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 7.300 zł,
- w § 0830 - Wpływy z usług -zwiększenie o kwotę 30.000 zł, z tytułu świadczeń przekazywanych przez ZUS;
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 10.700 zł, z tytułu zwrotu części świadczeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ponoszonych za odbywanie przez poborowych służby zastępczej w DPS.
8. Zwiększa się wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85220, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.900 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora OWR w Kobylnicy.
9. W dz. 853, rozdz. 85324 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 26.000 zł, w § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON kosztów przystosowania tworzonego stanowiska pracy do osób niepełnosprawnych w OS W w Owińskach.
10. W dz. 853, rozdz. 85333 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 381 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym:
- w § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 2.381 zł, z rozliczenia kosztów z roku ubiegłego, z tytułu opłat bankowych i opłat czynszowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.002.785 zł, po zmianach wydatki wynoszą 87.327.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 389.274 zł, po zmianach wydatki wynoszą 7.914.329 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 010, rozdz. 01005 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce w gm. Pobiedziska.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 405.437 zł, w tym:
- kwota 45.120 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Owińskach, Mosinie i Wojnowie;
- kwota 360.317 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie i zwrot uregulowanych odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne.
3. W dz. 750, rozdz. 75045 zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 22.163 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu komisji poborowych.
4. W dz. 852, rozdz. 85203 zwiększa się o kwotę 5.000 zł wysokość dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Poznańskiego na zadania zlecone do realizacji fundacjom, realizującym zadanie powiatu z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 613.511 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł, w tym:
- 40.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym.
- 180.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania w m. Lusowo na rondo, w ciągu drogi powiatowej nr 32 220.

2. W dz. 750, rozdz. 75019 przenosi się środki finansowe z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
3. W dz. 750, rozdz. 75020 zwiększa się wysokość o kwotę ogółem 740.000 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 140.000 zł, z tego 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Mosina,

- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, w tym na zakup druków komunikacyjnych.
4. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu o odmownych decyzjach w zakresie dofinansowania ze środków unijnych zadań dotyczących modernizacji budynków Powiatu Poznańskiego (tj. LO w Puszczykowie, ZS w Mosinie oraz OS W w Owińskach), Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął decyzję o realizacji tych zadań w terminie późniejszym. W ramach realizacji tych zadań w 2004 r. planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących wykonania pełnej dokumentacji modernizacji wszystkich obiektów, która służyć będzie do występowania o dofinansowanie z innych źródeł. W związku z powyższym w budżecie na 2004 r. zmniejsza się wysokość planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1.061.150 zł, w tym:
- w rozdz. 75020 - zmniejszenie o kwotę 74.000 zł (Starostwo Powiatowe);
- w rozdz. 80120 - zmniejszenie o kwotę 330.000 zł (LO Kórnik -70.000 zł, LO Murowana Goślina -10.000 zł, ZS Bolechowo -150.000 zł, LO Puszczykowo -100.000zł);
- w rozdz. 80130 - zmniejszenie o kwotę 354.000 zł (ZS nr 1 Swarzędz -100.000 zł, ZS Mosina -140.000 zł, ZS Rokietnica -90.000 zł);
- w rozdz. 85201 - zmniejszenie o kwotę 170.000 zł (DD Kórnik -70.000 zł, OWR Kobylnica -100.000 zł);
- w rozdz. 85403 - zmniejszenie o kwotę 133.150 zł, pozostaje kwota 16.850 zł, z przeznaczeniem na modernizację OSW Owińska w 2004 r.
5. W dz. 801 i 854 zwiększa się wysokość środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych, na realizację zadań w 2004 r. o kwotę ogółem 389.822 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę ogółem 226.822 zł, pozostałe wydatki bieżące 163.000 zł, w tym:
>- ZS Bolechowo - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 40.000 zł,
>- LO Kórnik - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 14.000 zł,

>- LO Tamowo Podgórne - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.200 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.300 zł,
>- ZS nr 1 Swarzędz - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 98.622 zł, pozostałe wydatki bieżące 80.000 zł,
>- ZS nr 2 Swarzędz - pozostałe wydatki bieżące 49.700 zł,
>- ZS Rokietnica - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 30.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł,
>- PPP Mosina - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10.000 zł,
>- PPP Luboń - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 25.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.000 zł,
>- PPP Swarzędz - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.000 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 613 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Kórniku. Ponadto przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem dyrektora LO w Kórniku.
7. W dz. 801, rozdz. 80130 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.065 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS nr 1 w Swarzędzu.
8. W dz. 801 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu tj.:
- w rozdz. 80120 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.977 zł, w tym 5.500 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów;
- w rozdz. 80123 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 524 zł,
- w rozdz. 80130 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.001 zł.
9. W dz. 801 i dz. 854 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem dyrektora LO Puszczykowo tj.:
- w rozdz. 80120 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 46.000 zł,
- w rozdz. 80120 zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł,
- w rozdz. 85410 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.000 zł.
10. W dz. 801 i dz. 854 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS w Mosinie tj.:
- w rozdz. 80120 zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 52.500 zł oraz zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 37.043zł,
- w rozdz. 80130 zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28.000 zł,
- w rozdz. 80140 zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 29.457 zł,
- w rozdz. 85410 zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14.000 zł,
11. W dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.350 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
12. Przenosi się środki finansowe w kwocie 32.500 zł, z pozostałych wydatków bieżących w dz. 851, rozdz. 85195 do dz. 852, rozdz. 85295 z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego oraz dla mieszkańców DPS w Lisówkach.
13. W dz. 852, rozdz. 85201 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 123.850 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo -wychowawczych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług remontowych, w tym:
- Dom Dziecka w Kórniku - 66.000 zł,
- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - 57.850 zł.
14. W dz. 852, rozdz. 85201 przenosi się środki finansowe w kwocie 15.811 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem dyrektora Rodz. DD w Swarzędzu.
15. W dz. 852 przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Poznaniu tj.:
- w rozdz. 85201 zmniejsza się wysokość środków na usamodzielnienia wychowanków o kwotę 24.737 zł,
- w rozdz. 85204 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 59.737 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- w rozdz. 85204 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł wysokość wydatków na dotacje z budżetu na pomoc dla rodzin zastępczych z innych powiatów;
16. W dz. 852, rozdz. 85202 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 160.180 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w tym między innymi na zakup oleju opałowego i środków żywności.
17. W dz. 852, rozdz. 85218 przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Poznaniu tj.:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 32.016 zł, w związku z oszczędnościami na skutek absencji chorobowych pracowników,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.016 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, programów antywirusowych, zakup mebli biurowych i szaf do archiwum oraz zakup materiałów biurowych.
18. W dz. 852, rozdz. 85220 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o, kwotę 3.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością ośrodka interwencji kryzysowej funkcjonującego przy OWR w Kobylnicy.
19. W dz. 853, rozdz. 85333 przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, tj.:

- pozostałe wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 7.850 zł, w tym kwota 381 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 7.469 zł. 20. W dz. 854, rozdz. 85403 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 26.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego stanowiska pracy do osób niepełnosprawnych w OSW w Owińskach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 7 do uchwały zmniejsza się wysokość planowanych przychodów o kwotę 1.066.189 zł, w tym kwota 1.061.150 zł, dotyczy pożyczek z WFOŚiGW planowanych w 2004 r. na sfinansowanie wydatków dotyczących termomodernizacji budynków Powiatu Poznańskiego.. Pozostałe środki w kwocie 16.850 zł, dotyczą kosztów termomodernizacji w OSW w Owińskach.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE ORAZ ŚRODKI SPECJALNE

W załączniku nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych.
1. Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 28.10.2004 r. tj.:
- przychody zwiększa się o kwotę 1.300 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Po zmianach przychody wynoszą 2.226.900 zł;
- zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 1.300 zł, które po zmianach wynoszą 2.234.333zł.
2. Zmienia się plan przychodów i wydatków środka specjalnego, zgodnie z wnioskiem dyrektora OWR w Kobylnicy tj.:
- zwiększa się wysokość planowanych przychodów do kwoty ogółem 35.052 zł;
- zwiększa się planowane wydatki do kwoty 63.000 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2004r.
1. Zmniejsza się wysokość planowanych wydatków w § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 1.417.350 zł, przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z termomodernizacją budynków Powiatu Poznańskiego. Po zmianach wydatki funduszu wynoszą 1.697.144 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-15
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-15 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 16:52

« wstecz

Banery