BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/217/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220., Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558., Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214., poz. 1806., Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568., Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 720, Dz. U. z 2003 r. Nr 80., poz. 721, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177, Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253., Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji z siedzibą w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11, bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za rok 2005 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr: 877, 878, arkusz mapy 9, działki nr : 950/1, 950/2 o łącznej powierzchni 141.858 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/217/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Aktem notarialnym z dnia 12 maja 2000 roku repertorium A nr 4120/2000 Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył od Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr: 877, 878, arkusz mapy 9, działki nr: 948, 950 o łącznej powierzchni 141.858 m2; zapisanej w księdze wieczystej Kw - nr 133.313.
Decyzją z dnia 7 września 2000 roku nr GN VII 72503/Poz/12/99 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Powiat Poznański z dniem 1 stycznia 1999 roku własności przedmiotowej nieruchomości.
Pismem z dnia 7 grudnia 2000 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu działając w oparciu o art. 72 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) ustaliło na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu na kwotę 6.915,57 zł.
Decyzją z dnia 16 stycznia 2002 roku nr GG 7414-36/2001 Burmistrz Miasta Puszczykowa zatwierdził projekt podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 9, stanowiącej działki nr: 948 i 950 o łącznej powierzchni 132.574 m2; na działki nr 950/1 i 950/2 o łącznej powierzchni 132.574 m2.
Pismem z dnia 8 września 2004 roku nr Sz.L. 06/IX/2004 likwidator Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji Pani Aleksandra Hanna Nowak, zwróciła się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, w kwocie 6.915,57 zł, za rok 2005, z uwagi na zadłużenie Szpitala oraz postawienie jednostki w stan likwidacji.
W dniu 26 listopada 2004 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła Uchwałę nr XXIII/213/II/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala w Puszczykowie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji - na mocy której zakończenie działalności likwidowanego Szpitala ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Wobec powyższego uzasadnione jest - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2005 w wysokości 99%, co stanowi kwotę 6.846,41 zł, biorąc za podstawę art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych osobom prawnym, które prowadzą działalność lecznicza., na cele nie związane z działalnością zarobkową.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 13:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 09:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12114
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21