BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/224/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 i zmiany) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1592 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2004r. niewygasających z upływem roku budżetowego 2004:
1. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z budową basenu rehabilitacyjnego w DPS w Lisówkach w kwocie do 350.000zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, paragraf - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
2. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z budową hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy ZSZ nr 1 w Swarzędzu - III etap w kwocie do 1.365.439zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, paragraf - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
3. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu w kwocie do 58.731zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej; dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
4. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z budową parkingu wewnętrznego przy Starostwie Powiatowym, w kwocie do 44.391zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej; dział - 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe, paragraf - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
5. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z utrzymaniem i rozbudową struktury informatycznej Starostwa, w kwocie do 591.775zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej; - 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe, paragraf - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
6. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z remontem sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, w kwocie do 121.332zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej; - dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, paragraf - 4273 zakup usług remontowych (Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych) w kwocie do 44.892zł i paragraf - 4274 zakup usług remontowych (Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych) w kwocie do 76.440zł,
7. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z remontem Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, wg następującej klasyfikacji budżetowej; dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy Powiatowe policji, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych 120.000zł, oraz związanych z zakupami radiowozu i komputera, wg następującej klasyfikacji budżetowej; dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy Powiatowe policji, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000zł.
8. wydatek przeznaczony na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę chodnika na ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym, w kwocie 40.000zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej; dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, paragraf - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
9. wydatek przeznaczony na sfinansowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowi" Sp. z o.o. w kwocie 60.000zł, wg następującej Klasyfikacji budżetowej - Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział - 85195 Pozostała działalność, paragraf 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwot określonych w paragrafie 1:
1. w ustępie 1 do 31 grudnia 2005r.,
2. w ustępie 2 do 31 grudnia 2005r.,
3. w ustępie 3 do 31 grudnia 2005r.,
4. w ustępie 4 do 31 grudnia 2005r.,
5. w ustępie 5 do 31 grudnia 2005r.,
6. w ustępie 6 do 31 grudnia 2005r.,
7. w ustępie 7 do 31 grudnia 2005r.,
8. w ustępie 8 do 31 grudnia 2005r.,
9. w ustępie 9 do 31 marca 2005r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/224/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
Proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 kwotę 2 811 668,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących działań:

1. Budowa basenu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 350 000 zł.

Uzasadnienie:
W roku 2004 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, mającej na celu:
- przystosowanie istniejącego, nigdy nie użytkowanego basen rehabilitacyjnego wraz z zapleczem do wymogów obowiązującego prawa budowanego i współczesnej technologii basenowej,
- precyzyjnego określenia kosztów przedsięwzięcia,
- uzyskania pozwolenia na budowę.
Zlecone prace projektowe, wobec braku dokumentacji powykonawczej, obejmowały również inwentaryzację obiektu w niezbędnym zakresie. W trakcie prowadzonych pomiarów stwierdzono istnienie na nie użytkowanym poddaszu central wentylacyjnych. Określenie ich stanu technicznego i możliwości wykorzystania przedłużyło prace projektowe.
Jednocześnie szczegółowe oględziny terenu wokół budynku z basenem, wykazały iż istniejące oczka wodne wraz z komorami i kanałami podziemnymi są elementami systemu odprowadzania wody z basenu, przy jego całkowitym opróżnianiu.
Zasadne więc stało się zlecenie szczegółowych pomiarów geodezyjnych terenu i istniejącej infrastruktury podziemnej oraz prowadzenie poszukiwań autorów projektu, po to, by maksymalnie wykorzystać zrealizowane rozwiązania pierwotnej dokumentacji.
W skazane powyżej problemy napotkane w trakcie planowania inwestycji wpłynęły na przesuniecie terminu realizacji inwestycji na III kwartał roku 2005.

2. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkól Nr 1 w Swarzędzu - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 1 365 439 zł.

Uzasadnienie:
Inwestycja planowana była na okres od października 2004 roku do sierpnia 2005 roku. Niemożność wydatkowania środków w 2004 roku wynika z konieczności unieważnienia pierwszego przetargu, przeprowadzonego zgodnie z Rozdziałem 3 Oddziału 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.) dotyczącym przetargu nieograniczonego. W dniu 11 października 2004 r. ogłoszono drugi przetarg, z datą rozstrzygnięcia 14 grudnia 2004 r. Bez zmian pozostaje zadeklarowany termin zakończenia inwestycji - 31 sierpnia 2005 roku.

3. Modernizacja sanitariatów ogólnodostępnych - budynek przy ul. Słowackiego 8 - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 58731,00 zł.

Uzasadnienie:
Na dzień 30 listopada 2004 r. zakończono wymianę instalacji elektrycznej oraz pionów wodno-kanalizacyjnych w nieruchomości przy ul. Słowackiego 8. Szybsze zakończenie tych prac było niemożliwe ze względu na charakter prowadzonej w budynku działalności oraz konieczność każdorazowego uzgadniania z najemcami terminu wejścia do pomieszczeń przez wykonawcę inwestycji. Przeszkodą był także charakter prac, oraz problemy których przed wejściem na plac budowy nie można było przewidzieć (niezgodność planów ze stanem faktycznym). Dopiero po zakończeniu tych prac możliwy jest remont sanitariatów ogólnodostępnych, których wykonanie jest konieczne ze względu na ich stan oraz nakazy sanepidu. Planowany termin realizacji - 3 miesiące uniemożliwia zakończenie inwestycji.

4. Droga wewnętrzna z miejscami postojowymi wraz z izolacją pionową - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 44 391400 zł.

Uzasadnienie:
Wskazany jest kompleksowy remont ogrodzenia wraz z renowacją i ujednoliceniem wyglądu murków i elementów stalowych, oraz uzupełnienie brakujących fragmentów parkanu po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zaplanowanych na rok 2005. Wcześniejszy remont stwarza możliwość uszkodzenia ogrodzenia w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych, szczególnie przy ocieplaniu ścian piwnic (niezbędne wykopy). Zasadne jest także dopasowanie kolorystyczne ogrodzenia do planowanej elewacji budynku.

5. Rozbudowa struktury i zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 591 775,00 zł.

Uzasadnienie:
Zadanie to miało zostać zrealizowane przy współfinansowaniu w wysokości 75% ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego decyzją z dnia 27 października 2004 roku odmówił współfinansowania zadania pomimo osiągnięcia wysokiej oceny projektu przez Panel Ekspertów.
Przedmiotem realizacji projektu jest wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w Starostwie oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. Realizacja tego zadania przyczyni się do polepszenia jakości obsługi petenta oraz poprawy bezpieczeństwa danych.

6. Remont sal lekcyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 121 332,00 zł.

Uzasadnienie:
W związku z faktem, iż wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji nastąpiło dopiero w trzecim przetargu, termin wykonania inwestycji uległ przesunięciu z września 2004 na grudzień 2004. Zapis umowy zawartej pomiędzy Powiatem a wykonawcą dotyczący terminu płatności mówi o 75 dniowym terminie płatności, tak więc mając na uwadze termin zakończenia inwestycji - 10.12.2004 roku, płatność nastąpi na koniec lutego 2005 roku.

7. Dotacja Gminy Tarnowo Podgórne na remont komisariatu w Tarnowie Podgórnym oraz jego doposażenie - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 180 000,00 zł.

Uzasadnienie:
Środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł zostały przekazane przez Gminę Tamowo Podgórne jako dotacja na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
W porozumieniu zawartym dnia 15 grudnia 2004 roku pomiędzy Gminą Tamowo Podgórne a Powiatem Poznańskim wyznaczono termin rozliczenia wykorzystania dotacji na dzień 30 kwietnia 2005 roku. Środki finansowe przekazane przez gminę mają być przeznaczone na remont komisariatu oraz jego doposażenie. Ostateczne przekazanie środków nastąpiło 30 listopada br.

W zakresie remontu komisariatu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na złożenie oferty przekraczającej wysokość posiadanych środków, unieważniono. Koniecznym jest przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego. Czas wykonania remontu szacowany jest na 2-3 miesiące.
W zakresie zakupy radiowozu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono dostawcę. Czas realizacji zamówienia, ze względu na konieczność przystosowania samochodu osobowego do celów policyjnych, wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.

8. Dotacja Gminy Tarnowo Podgórne na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 32204 - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 40 000,00 zł.

Uzasadnienie:
Środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł zostały przekazane w dniu 15 grudnia 2004 roku przez Gminę Tamowo Podgórne jako dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 32204 - ul. Rokietnicka. Data przekazania dotacji uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzieleni zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) w roku 2004.
W porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Tamowo Podgórne a Powiatem Poznańskim wyznaczono dzień 30 czerwca 2005 roku jako ostateczny termin rozliczenia wykorzystania dotacji.

9. Pomoc finansowa Gminy Mosina na sfinansowanie podwyższenia kapitału zakładowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" sp. z o.o. - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 60 000,00 zł.

Uzasadnienie:
Środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł zostały przekazane przez Gminę Mosina na mocy Uchwały nr XXXIV/288/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. na zakup wyposażenia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" sp. z o.o., w tym 50 000,00 zł na zakup ultrasonografu oraz 10 000,00 zł na zakup sprzętu dla opieki paliatywnej.
Mając na uwadze termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Mosinie, nie ma możliwości wydatkowania niniejszych środków w roku budżetowym 2004.
Z uwagi na konieczność przekazania środków na konto jednostki i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) wydatkowanie środków nastąpi do końca marca 2005 roku.

Nieprzekraczalny termin wydatkowania środków:
- wskazanych w punktach 1-8 określa się na dzień 31 grudnia 2005 roku.
- wskazanych w punkcie 9 określa się na dzień 31 marca 2005 roku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-07 10:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 11:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12109
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21