BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/227/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Rady XVIII/144/II/2004 z dnia 25 maja 2004r., zmienionej uchwałą Rady XIX/157/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 583/2004 z dnia 30 czerwca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 630/2004 z dnia 10 sierpnia 2004r., zmienionej uchwałą Rady nr XX/184/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r., zmienionej uchwałą Rady XXI/199/II/2004 z dnia 28 września 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 702/2004 z dnia 30 września 2004r., zmienionej uchwałą Rady nr XXII/202/II/2004 z dnia 26 października 2004r., zmienionej uchwałą Rady nr XXIII/214/II/2004 z dnia 26 listopada 2004r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.124.502zł, które po zmianach wynoszą 83.099.194zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 149.282zł, które wynoszą 8.063.611zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 646.143zł, które po zmianach wynoszą 87.973.915zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 149.282zł, które po zmianach wynoszą 8.063.611zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 260.300zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 38.384.826zł ( zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się o 7.000zł wydatki przeznaczone na dotacje z udzielane z budżetu Powiatu, które po zmianach wynoszą 4.101.170zł ( zgodnie z załącznikiem nr 4),
3) zwiększa się o 10.000zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.246.443zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 463.109zł, które po zmianach wynoszą 13.178.231zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
4. Zwiększa się wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. W paragrafie 3:
Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 478.359zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 4:
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/227/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 21 grudnia 2004r.

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.124.502 zł, po zmianach dochody wynoszą 83.099.194 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 149.282 zł, po zmianach dotacje wynoszą 8.063.611 zł. Zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-646/04 z dnia 30 listopada 2004 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005 w § 2110 o kwotę 149.282 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 975.220 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 zwiększa się wysokość planowanych dochodów, w tym:
a) § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów za wydane materiały przetargowe o kwotę 1.500 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
b) § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 900 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
c) § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększa się wysokość dochodówo kwotę 5.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32415 w m. Biskupice.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 w § 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 33.000 zł, w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sfinansowania kosztów wdrożenia przez Powiat Poznański systemu POJAZD.
3. W dz. 758, rozdz. 75801 w § 2920 zwiększa się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ogółem 740.673 zł, w tym:
a) Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-29p/2004 z dnia 25.11.2004 r. zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 390.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia, nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
b) Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-36p/2004 z dnia 26.11.2004 r. zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 338.161 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, w tym zadań zawiązanych z prowadzeniem szkół specjalnych.
c) Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 r. zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 4.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.
d) Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-42p/2004 z dnia 30.11.2004 r. zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 7.712 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r. polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 4.270 zł, w tym;
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 100 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie
b) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o j kwotę 4.200 zł, z tego:
- kwota 1.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie,
- kwota 3.200 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Z S nr 2 w Swarzędzu.
c) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 30 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie
5. W dz. 801, rozdz. 80140 w § 0830 - Wpływy z usług, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów z tytułu prowadzenia kursów o kwotę 61.200 zł, w Z S w Mosinie.
6. W dz. 803, rozdz. 80309 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 32.130 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów, w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stanowi to 20% ogólnej kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację programu. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% tj. w kwocie 24.098 zł oraz w 25% z budżetu państwa tj. w kwocie 8.032 zł.
7. W dz. 851, rozdz. 85195 w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 60.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, dla NZOZ "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o., w tym:
- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu, - kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla opieki paliatywnej.
8. W dz. 852, rozdz. 85201 w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę 5.000 zł, w związku z otrzymaniem darowizny z firmy SANPOL S P ZOO z Poznania dla OWR w Kobylnicy.
9. W dz. 852, rozdz. 85202 w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 52.847 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na wydatki niewygasające z roku 2003, przeznaczone na budowę basenu rehabilitacyjnego w Lisówkach.
10. W dz. 854, rozdz. 85410 w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwiększa się w wysokość dochodów o kwotę 62.700 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 1.500 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie,
- zwiększenie o kwotę 61.200 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Z S w Mosinie.

11. W dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 43.200 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stanowi to 20% ogólnej kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację programu. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 68,05% tj. w kwocie 29.398 zł oraz w 31,95% z budżetu państwa tj. w kwocie 13.802 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 646.143 zł, po zmianach wydatki wynoszą 87.973.915 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 149.282 zł, po zmianach wynoszą 8.063.611 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 149.282 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.
2. W dz. 710, rozdz. 71015 przenosi się środki finansowe w kwocie 19.935 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. W dz. 853, rozdz. 85321 przenosi się środki finansowe w kwocie 3.857 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 496.861 zł, zmiany obejmują: 1. W dz. 600, rozdz. 60014 zmienia się wysokość planowanych wydatków, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32415 w m. Biskupice, na terenie Gminy Pobiedziska;
b) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych;
c) przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem ~ Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, tj.:
- zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 41.387 zł,
- zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 548.109 zł,

- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 589.496 zł.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 przenosi się środki finansowe w kwocie 20.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, związane ze zwiększonymi kosztami modernizacji budynku przy ul. Słowackiego: w tym remont sanitariatów, wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej w piwnicach oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum.
3. W dz. 750 przenosi się środki finansowe w kwocie 500 zł z rozdz. 75019 do rozdz. 75095 na pozostałe wydatki bieżące, przeznaczone na zakup nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Osobliwości przyrodnicze w fotografii".
4. W dz. 750, rozdz. 75020 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym.
5. W dz. 757, rozdz. 75702 zwiększa się wysokość wydatków na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 10.000 zł.
6. W dz. 801 oraz w dz. 854 zwiększa się wysokość środków przyznanych na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych o kwotę ogółem 298.161 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 261.000 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.161 zł. Podział środków na poszczególne szkoły:
~ ZS Bolechowo - zwiększenie o kwotę 48.161 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 41.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.161 zł;
~ LO Kórnik - zwiększenie o kwotę 16.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 15.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.000 zł;
~ ZS nr 1 Swarzędz - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.000 zł;
~ ZS nr 2 Swarzędz - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.000 zł;
~ Z S Rokietnica - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 38.000 zł;
~ Specjalny OSW Mosina - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę
35.000 zł;
~ OSW Owińska - zwiększenie o kwotę 60.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł;
~ PPP Mosina - zwiększenie o kwotę 8.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.000 zł;
~ PPP Luboń - zwiększenie o kwotę 18.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 13.000 zł;
~ PPP Swarzędz - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł;
7. W dz. 801, rozdz. 80120 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.270 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 1.070 zł, w związku ze zmianą planowanych dochodów przez LO Puszczykowo,
- zwiększenie o kwotę 3.200 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS nr 2 w Swarzędzu.
8. W dz. 801, rozdz. 80120 przenosi się środki finansowe w kwocie 3.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Tarnowie Podgórnym.
9. Przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy, tj.:
- w rozdz. 80120 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 227 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.276 zł,
- w rozdz. 80123 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.717 zł
Iloraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.912 zł,
- w rozdz. 80130 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.828 zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.188 zł,
- w rozdz. 85410 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.884 zł.
10. Przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami w rozdziałach klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, tj.:
- w rozdz. 80102 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł,
- w rozdz. 80121 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,
- w rozdz. 80134 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,
- w rozdz. 85403 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł.
11. Przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, tj.:
- w rozdz. 80102 - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł,
- w rozdz. 80111 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 52 zł,
- w rozdz. 85403 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.030 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.022 zł.

12. Przenosi się środki finansowe w kwocie 20.000 zł, przeznaczone na wydatki na dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych Powiatu Poznańskiego, z rozdziału 80120 do rozdziału 80130.
13. W dz. 803, rozdz. 80309 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 32.130 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów, w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stanowi to 20% ogólnej kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację programu. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% tj. w kwocie 24.098 zł oraz w 25% z budżetu państwa tj. w kwocie 8.032 zł.
14. W dz. 851, w rozdz. 85195 zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł, w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w NZOZ "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o.
15. W dz. 852, rozdz. 85201 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w OWR w Kobylnicy.
16. W dz. 852, rozdz. 85202 przenosi się środki finansowe w kwocie 21.632 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
17. W dz. 852, rozdz. 85204 przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, na dotacje z budżetu związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumień z innymi powiatami.
18. W dz. 853, rozdz. 85333 przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
19. W dz. 854, rozdz. 85406 przenosi się środki finansowe w kwocie 2.375 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
20. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez LO Puszczykowo.
21. W dz. 854, rozdz. 85410 zwiększa się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych Powiatu Poznańskiego.
22. W dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 43.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Stanowi to 20% ~ ogólnej kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację programu. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 68,05% tj. w kwocie 29.398 zł oraz w 31,95% z budżetu państwa tj. w kwocie 13.802 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE ORAZ ŚRODKI SPECJALNE

Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
1. Plan przychodów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ii zwiększa się o kwotę 1.700 zł, po zmianach przychody wynoszą 2.228.600 zł. Zwiększa się również plan wydatków do kwoty 2.236.033 zł.
2. Zmienia się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, po zmianach ogólne kwoty kształtują się następująco: stan środków na początek roku -281.602 zł, przychody -1.227.277 zł, wydatki -1.433.062 zł, stan środków na koniec roku -75.817 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOW ANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Zwiększa się wysokość wydatków na zadania realizowane z funduszy pomocowych o kwotę 208.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Zmiany obejmują:
1. W dz. 801, rozdz. 80102 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 133.088 zł, przeznaczonych na remont sal lekcyjnych w OSW w Owińskach. Na realizację zadania planuje się dofinansowanie w kwocie 44.892 zł ze środków Banku Światowego, pozostałe środki w kwocie 88.196 zł pochodzą z budżetu Powiatu.
2. W dz. 803, rozdz. 80309 zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 32.130 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 24.098 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 8.032 zł.
3. W dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 43.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach programu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 29.398 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 13.802 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-07 11:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 13:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21