BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXV/228/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2005r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004r. nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004r. nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 97.541.517 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 96.720.110 zł, w tym:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w kwocie 80.197.523 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.860.074 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 5.454.449 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.250.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
d) wydatki na obsługę długu Powiatu poznańskiego w kwocie 737.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2) wydatki majątkowe w kwocie 16.522.587 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Uchwala się wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych w kwocie 301.320 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11). 

§ 3. Postanawia się przeznaczyć nadwyżkę budżetu w kwocie 821.407 zł na spłatę zaciągniętych kredytów (zgodnie z załącznikiem nr 7). 

§ 4. Określa się plan przychodów i wydatków dla:
1. gospodarstw pomocniczych,
2. środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8). 

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9). 

§ 6. Ustala się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10). 

§ 7. W budżecie tworzy się:
1. rezerwę ogólną w kwocie 219.593 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 140.847 zł. 

§ 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym 2005 na kwotę 1.000.000 zł. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków oraz rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu,
3. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań przypadających na rok 2005 (zgodnie z załącznikiem nr 7),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXV/228/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 stycznia 2005r. 

Poniższe uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2005 rok obejmuje zmiany, dokonane autopoprawką Zarządu Powiatu Poznańskiego do projektu budżetu, które wystąpiły od momentu ustalenia projektu budżetu do chwili jego uchwalenia.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2005 rok zwiększa się o kwotę 47.169 zł, po zmianach planowane dochody wynoszą 97.541.517 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 74.500 zł, po zmianach dotacje wynoszą 6.319.533 zł, zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-1/05 z dnia 17.01.2005 r. w sprawie ostatecznych kwot przyznanych dotacji celowych na realizację zadań w 2005 r. zmienia się:
a) w dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zmniejsza się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę 216.000 zł, po zmianach dotacja wynosi 465.000 zł;
b) w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę 141.500 zł, po zmianach dotacja wynosi 633.700 zł.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 121.669 zł, po zmianach wynoszą 91.221.984 zł, zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-3/05 z dnia 10.01.2005 r. o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6439 w kwocie 5.039 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznań - Bolechowo na odcinku Poznań - Biedrusko".
Nie dokonuje się zwiększenia po stronie planowanych wydatków z tego tytułu, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane ze środków budżetu Powiatu w 2004 r.
2. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820/1/2005 z dnia 07.01.2005 r. o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmienia się:
a) w dz. 756, rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0010 zwiększa się wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 231.830 zł, który po zmianach wynosi 34.849.656 zł,
b) w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 619.712 zł, która po zmianach wynosi 31.855.526 zł.
3. W dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, w § 2133 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 44.892 zł, która stanowi 37% udziału Banku Światowego w finansowaniu zadania pn. "Remont sal lekcyjnych w OSW w Owińskach".
Nie dokonuje się zwiększenia po stronie planowanych wydatków z tego tytułu, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane ze środków budżetu Powiatu w 2004 r.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 6090 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 158.300 zł, w związku z przesunięciem dofinansowania z 2004 r. na 2005 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem i terenowymi urządzeniami sportowymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
5. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów 32 - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 128.520 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% (§ 2338) tj. w kwocie 96.392 zł oraz w 25% z budżetu państwa (§ 2339) tj. w kwocie 32.128 zł.
6. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 172.800 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Planuje się dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 68,05% (§ 2338) tj. w kwocie 117.592 zł oraz w 31,95% z budżetu państwa (§ 2339) tj. w kwocie 55.208zł. 

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na 2005 rok zwiększa się o kwotę 47.169 zł. Po zmianach wydatki wynoszą 96.720.110 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 74.500 zł, po zmianach wydatki wynoszą 6.319.533 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o kwotę 216.000 zł, po zmianach wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynoszą 500.000 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 370.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 95.000 zł,
- wydatki majątkowe 35.000 zł.
2. W dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 141.500 zł, po zmianach wydatki wynoszą 633.700 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 443.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 190.000 zł.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 121.669 zł, po zmianach wynoszą 90.400.577 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 758, rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się wysokość rezerwy o kwotę 87.951 zł. Po zmianach rezerwa wynosi 219.593 zł.
2. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 91.700zł, po zmianach wydatki majątkowe wynoszą 4.454.300 zł, zmiany obejmują:
a) zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na budowę Szkoły Średniej w Swarzędzu - II etap o kwotę 609.000 zł, po zmianach wydatki wynoszą 867.000 zł,
b) zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu - III etap o kwotę 767.300 zł, po zmianach wydatki wynoszą 3.107.300 zł,
c) zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na modernizację budynku szkoły przy ul. Podgórnej w Swarzędzu o kwotę 250.000 zł.
3. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów -zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 128.520 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
4. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 172.800 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
5. W dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przenosi się środki finansowe w kwocie 80.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W załączniku nr 9 określającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.917.350 zł, w tym:

a) w ramach wydatków na dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ustalonych na kwotę ogółem 220.000 zł, planuje się wydatki w kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej;
b) w ramach pozostałych wydatków bieżących ustalonych na kwotę ogółem 228.000 zł, planuje się wydatki w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów edukacji ekologicznej;

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 10 wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych:

1. W zadaniu nr I pn. "Budowa Szkoły Średniej w Swarzędzu - II etap" zmniejsza się wysokość nakładów finansowych o kwotę 609.000 zł, po zmianach planowane wydatki w 2005 roku wynoszą 867.000 zł.
2. W zadaniu nr II pn. "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr I w Swarzędzu - III etap" zwiększa się wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 767.300 zł, po zmianach planowane wydatki w 2005 roku wynoszą 3.107.300 zł. Planuje się dofinansowanie zadania ze środków budżetu Powiatu w kwocie 1.949.000 zł oraz ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 1.158.300 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOW ANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W załączniku nr 11 wprowadza się wydatki w kwocie ogółem 301.320 zł, realizowane z funduszy pomocowych, w tym:
1. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 128.520 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", w tym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 3218) planuje się wydatki w kwocie 96.392 zł oraz z budżetu państwa (§ 3219) planuje się wydatki w kwocie 32.128 zł.
2. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 172.800 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", w tym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 3248) kwota 117.592 zł oraz z budżetu państwa (§ 3249) wydatki w kwocie 55.208 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-02-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-02-02 12:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 14:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4189
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-10 14:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46