BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/231/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1, o oznaczeniu w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 878/3 o pow. 1.108 m2, zapisanej w KW 177418, w treści stanowiącej załącznik do uchwały. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie ugody pomiędzy uczestnikami postępowania regulacyjnego prowadzonego przed Komisją Regulacyjną w Warszawie w sprawie (W.KR-I-3621/IV/965/96) z wniosku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1, o oznaczeniu w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 878/3 o pow. 1.108 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 177418, w trybie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Treść ugody stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/231/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

Na wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu z dnia 1 lipca 1996 r. przed Komisją Regulacyjną w Warszawie wszczęte zostało postępowanie regulacyjne w sprawie przywrócenia Parafii własności przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, cz. działki nr 878/2 o pow. 1688 m2, w trybie art. 40 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 40 cyt. wyżej ustawy na wniosek kościelnej osoby prawnej wszczyna się postępowanie, zwane dalej "postępowaniem regulacyjnym", w przedmiocie przywrócenia własności przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 (...) były własnością parafii (gmin, zborów) Kościołów Ewangelicko-Unijnych, Kościoła Staroluterskiego, Ewangelickiego Kościoła wyznań augsburskiego i helweckiego oraz Braci Morawskich (Hernhutów).
Wymieniona powyżej nieruchomość zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII.72503/Poz/11/2000 stała się z mocy prawa własnością Powiatu Poznańskiego.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest część działki nr 878/2 ( dawna parcela 37) zabudowanej budynkiem administracyjnym Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu oraz budynkiem biblioteki, a także parcela 38 stanowiąca teren niezabudowany, co potwierdzają mapy katastralne sporządzone dla przedmiotowej nieruchomości. Natomiast budynek, w którym znajdował się Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu posadowiony jest na części działki oznaczonej dawniej jako parcela 46, która nie została objęta wnioskiem regulacyjnym. Podkreślenia wymaga, że parcele nr 38 i 37 stanowiły własność Ewangelickiej Gminy Kościelnej.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że przedmiotem postępowania regulacyjnego prowadzonego przed Komisją Regulacyjną w Warszawie jest część działki 878/2 stanowiąca własność Powiatu Poznańskiego podjęte zostały czynności zmierzające do wydzielenia z działki nr 878/2 części gruntu (dawna parcela 37 i 38), na którym zlokalizowany jest budynek administracyjny i budynek biblioteki.
Na zlecenie Zarządu Powiatu Poznańskiego sporządzony został projekt podziału ww. nieruchomości, w wyniku którego działka nr 878/2 podzielona została na działki nr 878/3 o pow. 1108 m2 (na której zlokalizowany jest budynek administracyjny i budynek biblioteki), 878/4 o pow. 580 m2 (na której zlokalizowany jest budynek szkolny).
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz decyzją nr GG 74301-53/04 z dnia 22 listopada 2004 r. zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w Swarzędzu, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 878/2 o pow. 1688 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 177418. W wyniku podziału wydzielone zostały działki nr 878/3 o pow. 1108 m2, 878/4 o pow. 580 m2. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 22 grudnia 2004 r.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotem postępowania regulacyjnego może być również nieodpłatne przekazanie własności nie pozostających w dniu wejścia w życie Ustawy we władaniu kościelnych osób prawnych nieruchomości ich części, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3.
Na mocy art. 44 cyt. wyżej ustawy uczestnicy postępowania mogą zawrzeć ugodę przed zespołem orzekającym. Jeżeli ugoda nie została zawarta, zespół wydaje orzeczenie. Ugody i orzeczenia mają moc sądowych tytułów egzekucyjnych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.
Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2004 r. Komisja Regulacyjna w Warszawie zobowiązała Wnioskodawcę oraz Starostę Poznańskiego do prowadzenia negocjacji ugodowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 10:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9051
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-12 15:08