BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/233/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005r.

 

w sprawie: regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 34 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 03.118.1112, ze zmianami), art. 12 pkt II ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 01.142.1592, ze zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 05.22.181) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała dotyczy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustala się regulamin będący załącznikiem do uchwały określający:
1. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
2. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów.
3. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli.
4. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat.
5. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
6. Wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/156/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2005r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/233/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela spowodowała konieczność corocznego określania regulaminu dodatków płacowych dla nauczycieli poprzez uchwałę rady powiatu. Wprowadzony został również wymóg uzgadniania tego regulaminu ze związkami zawodowymi. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy które określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczycieli do dodatku funkcyjnego, ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, szczególe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia do dodatku za wysługę lat, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
Przyjęcie tej uchwały pozwoli na wypłacanie dodatków płacowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański zgodnie z obowiązującym obecnie prawem. Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 11:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8407
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-05-25 16:18