BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/234/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005r.

 

w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru, godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -  Karta Nauczyciela.

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 03.118.1112, ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.01.142.1592, ze zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała dotyczy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 

§ 2. Określa się w załączniku:
1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
2. Zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze,
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów, rehabilitantów ruchu, nauczycieli orientacji przestrzennej, nauczycieli usprawniania widzenia oraz innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z zadań jednostki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/155/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/234/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określa rozporządzenie. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239, z późniejszymi zmianami).
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat; dodatku wiejskiego; dodatku za uciążliwość pracy; dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; nagród jubileuszowych; dodatkowego wynagrodzenia rocznego; zasiłku na zagospodarowanie; odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy; odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
Załącznik określa inne elementy płacy nauczycieli, wymienione wat. 42 ust. 7, które w myśl ustawy kształtować mają samorządy. Ustawodawca nakłada na samorząd obowiązek określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tym nauczycielom, którzy mają różny plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i wielkości zniżek zajęć dla kadry kierowniczej w szkole lub placówce, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pracującym w szkołach w których nauka odbywa się w formie zaocznej, nauczycielom, którzy nauczają przedmiotów o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz innym nauczycielom, którym ustawodawca nie określił pensum w Karcie Nauczyciela. Uchwała przewiduje zmiany zaproponowane przez dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego. Zmieniono ustalony przez organ prowadzący obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli rehabilitantów ruchu, orientacji przestrzennej, usprawniania widzenia oraz innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z zadań jednostki, z 26 na 20 godzin.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 11:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9052
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-12 15:08