BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/235/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005r.

 

w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań lub rodzajów zadań z zakresu:
1) zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:
a) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
b) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców z umów zawartych przez Powiat do 31 grudnia 2002r.,
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
2) rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:
a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu wg algorytmu w 2005 roku na realizację określonych zadań wynikających z ustawy. 

§ 3. Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/235/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) do kompetencji powiatu należy realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Zarząd PFRON dokonał podziału środków przewidzianych planem finansowym na 2005 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808).
Zgodnie z art. 35a ust. 3 w/w ustawy, Rada Powiatu posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie przekazanych środków na 2005 rok, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu określającej zadania, na które powyżej wskazane środki zostaną wykorzystane.
Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 12:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9944
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 11:00