BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 885/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.
 
w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 886/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 887/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na publikowanie w codziennej prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami i innych wynikających z bieżącej działalności zamawiającego.
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-14 15:08
Uchwała Nr 888/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 120.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-14 10:53

Uchwała Nr 889/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.


w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-07-14 11:18

Uchwała Nr 890/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 891/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.


w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 892/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS ZALEW - JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.
Uchwała Nr 893/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-04-14 10:49
Uchwała  Nr 894/05
Zarzadu  Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2005 r.
Uchwała Nr 895/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów udziału reprezentacji powiatu poznańskiego w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5"-w wysokości do 10.000 zł.
Uchwała Nr 896/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.

Banery