BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/265/II/05
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Projektu pt. "Powrót do pracy" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Projekt pt. "Powrót do pracy" opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.3 "Zwalczanie długotrwałego bezrobocia", schemat a) "Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych", ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

§ 2. Na potrzeby przystąpienia do konkursu, złożenia wniosku i jego realizacji zabezpiecza się środki finansowe z budżetu powiatu poznańskiego, zawarte w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, niezbędne do realizacji Projektu, a zwłaszcza na pokrycie kosztów audytu Projektu.

§ 3. Całkowita wartość Projektu realizowanego w latach 2005-2006 wynosić będzie 696.632PLN, z czego:
1) 91,88% będą stanowiły środki publiczne, z czego:
- 73,7% wartości Projektu będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. 471.740 PLN (2005r. - 329.097PLN, 2006r. - 142.643PLN),
- 26,3% wartości Projektu będzie stanowił wkład własny, tj. 168.342PLN (2005r. - 117.439PLN, 2006r. - 50.903PLN). Na wkład własny składać się będzie część budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w wysokości 39.175 PLN (2005r. - 23.324PLN, 2006r. - 15.851PLN) i 129.167 PLN (2005r. - 94.115PLN, 2006r. - 35.052PLN) z  limitu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy dla powiatu poznańskiego na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
2) 8,12% będą stanowiły środki prywatne pracodawców w wysokości 56.550PLN (2005r. - 32.045PLN, 2006r. - 24.505PLN).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/265/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

Adresatem Projektu pt. "Powrót do pracy" są bezrobotne osoby powyżej 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. W Projekcie założono realizację takich działań jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zatrudnienie subsydiowane oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wsparte szkoleniem z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla części beneficjentów pokryciem kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej. Działania te mają na celu zwiększyć szansę powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych długotrwałym bezrobociem, zwiększyć ich motywację do aktywnego poszukiwania pracy i umożliwić uzyskanie nowych bądź aktualizację posiadanych kwalifikacji.
Na wartość całkowitą Projektu składają się w 91,88% środki publiczne, a w 8,12% środki prywatne pracodawców. Zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i jego Uzupełnieniem, 73,7% środków publicznych będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 26,3% stanowić będzie wymagany w konkursie wkład własny projektodawcy. Wkład własny będzie pochodzić z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników PUP zaangażowanych w realizację Projektu oraz z limitu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy dla powiatu poznańskiego na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Ponadto Projekt przewiduje audyt, którego koszt wyniesie 13.600 PLN, który będzie w całości refundowany ze środków EFS. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu w latach 2005-2006.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.06.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-07 12:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 14:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6306
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40