BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/275/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa wart. 1 ust. 1 i 1a cytowanej ustawy - Karta Nauczyciela, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/238/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek publicznych prowadzonych przez Powiat Poznański.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/275/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

Zmiana kryteriów i trybu przyznawania nagród proponowana w niniejszej uchwale spowodowana została wnioskami strony społecznej, jaką są związki zawodowe. Podczas rozmów ze stroną związkową nastąpiło uzgodnienie szczegółów treści kryteriów i trybu przyznawania nagród. W szczególności dodano stronę związkową jako podmiot mogący składać wnioski o Nagrodę Starosty, uwzględniono również ich obecność w komisji opiniującej złożone wnioski.
W związku z tym przyjęcie zmiany regulaminu nagród dla nauczycieli jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 14:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13920
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16