BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/279/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia prowadzenia zadania własnego Powiatu Obornickiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwie psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Powiat Poznański wyraża zgodę na przejęcie od Powiatu Obornickiego zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
2. Realizatorem zadania będzie Zespół Wsparcia Rodziny Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18.
3. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Obornickim a Powiatem Poznańskim, w którym zostaną określone zasady szkolenia i odpłatności.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 3 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/279/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie: przyjęcia prowadzenia zadania własnego Powiatu Obornickiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
Na podstawie art. 19 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. Artykuł 77 cytowanej ustawy stanowi, że rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub inny podmiot. Szkolenie zarówno rodzin spokrewnionych jak i niespokrewnionych z dzieckiem prowadzi się według programów szkoleniowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Z uwagi na fakt, iż Powiat Obornicki nie posiada ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ani też przeszkolonego zespołu w przedmiotowym zakresie, realizację zadania powierzono Zespołowi Wsparcia Rodziny Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Szkolenie będzie odpłatne, a uzyskane środki stanowić będą dochód powiatu poznańskiego. Szczegółowe zasady szkolenia i odpłatności określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatami.
W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 09:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13913
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21