BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/282/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów wyższych uczelni umożliwiających uzyskanie dyplomu wyższej uczelni w roku szkolnym 2005/2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/282/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

Zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR z dnia 18 maja 2005 r., Powiat Poznański, jest beneficjentem końcowym projektu realizowanego w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego, rozpoczynających lub kontynuujących naukę na wyższych uczelniach państwowych i prywatnych w trybie dziennym, zaocznym, eksternistycznym i wieczorowym. Ponadto deklarowany dochód netto na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 504 zł lub 583 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Osoby spełniające te kryteria mają szanse uzyskać pomoc finansową w wysokości 250 zł miesięcznie. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji. Przystąpienie Powiatu Poznańskiego do realizacji programu stypendialnego w ramach Działania 2.2 daje szansę wielu młodym ludziom z rodzin o niskich dochodach, zamieszkujących teren Powiatu na uzyskanie wyższego wykształcenia dzięki otrzymanej pomocy finansowej, której celem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z tokiem studiów.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-06 12:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 10:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13812
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15