BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/284/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r., uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r., uchwałą Rady nr XXIX/270/II/2005 z dnia 31 maja 2005r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.479.299 zł, które po zmianach wynoszą 102.031.450 zł, w tym:
- nie zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.479.299 zł, które po zmianach wynoszą 114.770.051 zł, w tym:
1) nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.574.299 zł, które po zmianach wynoszą 84.963.607 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 44.846 zł, które po zmianach wynoszą 42.885.006 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 5.519.981 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zmniejsza się o kwotę 93.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.161.000 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 905.000 zł, które po zmianach wynoszą 29.806.444 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/284/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.479.299 zł, po zmianach dochody wynoszą 102.031.450 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 780.000 zł, w tym:
a) w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększenie o kwotę ogółem 200.000 zł, w tym:
- 80.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Rokietnica, z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej m 32223 w m. Rokietnica,
- 120.000 zł - związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej m 32405 w miejscowości Pobiedziska - Czemiejewo.
b) w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększenie o kwotę ogółem 580.000 zł, w tym:
- 30.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika wciągu drogi powiatowej nr 32305 w m. Pomarzanowice,
- 150.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania projektu budowlano - wykonawczego węzła drogowego "Paczkowo" na krzyżowaniu się planowanej obwodnicy północno-wschodniej aglomeracji poznańskiej z drogą krajową nr 92,
- 400.000 zł - w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy ronda w m. Lusowo.
2. W dz. 710, rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 150.000 zł, w § 6610, w związku z planowanym przyjęciem dotacji celowej z Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem informatycznej wersji mapy zasadniczej miasta i gminy Swarzędz.
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wysokość dochodów własnych o kwotę 19.068 zł w § 2710, z tytułu planowanego przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji.
4. W dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 1.505.483 zł w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z tytułu dochodów uzyskiwanych za wydanie i wymianę praw jazdy oraz rejestrację pojazdów.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 3.820 zł z LO w Kórniku, w tym:
a) § 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększa się o kwotę 20 zł, z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
b) § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się o 3.800 zł, z tytułu wpłat darowizn na obchody 60-lecia oraz nadania imienia szkole.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-245/05 z dnia 31.05.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 20.028 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.
7. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 900 zł w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Powiatem Obornickim, w sprawie szkolenia i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.479.299 zł, po zmianach wydatki wynoszą 1 14.770.051 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują zmiany:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się środki finansowe w kwocie 28.365 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obejmujące wydatki na umowy zlecenia i pochodne związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
II. Wydatki na zadania własne obejmują zmiany:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 780.000 zł, w tym:
a) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.000 zł, w tym:
- 80.000 zł - z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32223 w m. Rokietnica,
- 120.000 zł - z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 32405 w miejscowości Pobiedziska - Czerniejewo.
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 580.000 zł, w tym:
- 30.000 zł - z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32305 w m. Pomarzanowice,
- 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego węzła drogowego "Paczkowo" na krzyżowaniu się planowanej obwodnicy północno-wschodniej aglomeracji poznańskiej z drogą krajową nr 92.
- 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy ronda w m. Lusowo.
2. W dz.700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się środki finansowe w kwocie 500.000 zł z § 6050 (wydatki inwestycyjne) na § 6060 (zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na zakup budynku.
3. W dz. 710, rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem informatycznej wersji mapy numerycznej Miasta i Gminy Swarzędz.
4. W dz. 750, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.169.068 zł, w tym:
-kwota 19.068 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w gminach Powiatu Poznańskiego,
- kwota 150.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania dostępu bezprzewodowego, tj. systemu łączącego filie Wydziału Komunikacji w 6 gminach Powiatu Poznańskiego,
- kwota 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy.
5. W dz. 750 przenosi się środki finansowe w kwocie 260.668 zł, przeznaczone na promocję Powiatu Poznańskiego z rozdz. 75095 - Pozostała działalność, do rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
- kwota 8.451 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- kwota 252.217 zł na pozostałe wydatki bieżące.
6. W dz. 754, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - przenosi się środki finansowe w kwocie 110.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na dotacje udzielane z budżetu powiatu w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji oraz na wydatki majątkowe w kwocie 85.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń informatycznych i wyposażenia komisariatów policji na terenie Powiatu Poznańskiego oraz modernizację komisariatu w Suchym Lesie w ramach programu "Otwarty Komisariat".
7 .W dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, tj.
a) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu na podstawie porozumień między jst o kwotę 100.000 zł,
b) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł,
c) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 115.000 zł, w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Miasta Poznania na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie planowanych prac remontowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Krzesinach, gdzie działa Ośrodek Szkolenia OSP Powiatu Poznańskiego;
8. W dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, tj.
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego,
b) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.340 zł, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, obejmującego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowywaniem powiatowych zawodów OC,
c) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.340 zł.
9. W dz. 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność - przenosi się środki finansowe w kwocie 9.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na dotacje udzielane z budżetu na podstawie porozumień między jst w kwocie 7.000 zł oraz na wydatki r majątkowe w kwocie 2.000 zł, w związku z planowanym przekazaniem dotacji do, Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na zakup sań lodowych oraz 2 kompletów skafandrów dla OSP Strykowo.
10. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę ogółem 16.180zł, w tym:
a) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.820 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez LO w Kórniku;
b) przeniesienie środków w kwocie 40.000 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące, związane z zakupem materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz pracami remontowymi w LO w Kórniku;
c) przeniesienie środków w kwocie 20.000 zł w planie finansowym LO w Puszczykowie, z pozostałych wydatków bieżących na pozostałe wydatki bieżące w dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne.
11. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.028 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 roku oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Lisówkach.
12. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 355.483zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez PCPR w Poznaniu, z tego:
a) kwota 323.835 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin,
b) kwota 31.648 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utworzenia rodziny zawodowej, nie spokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, z tego:
- kwota 17.507 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące,
- kwota 14.141 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
13. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
14. W dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł z wydatków na dotacje udzielane z budżetu na pozostałe wydatki bieżące, związane z zabezpieczeniem i pracami porządkowymi przy zabytkowym kościele w Chojnicach.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-06 13:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 10:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13806
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15