BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/286/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".
2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 Uchwały zaciągnięta zostanie w latach 2005-2006 w wysokości do 11 590 000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Transza pożyczki o której mowa w ust. 1 i 2 w roku 2005 wyniesie nie więcej niż 5 085 300,00 zł. (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych).
4. Transza pożyczki o której mowa w ust. 2 w roku 2006 wyniesie nie więcej niż 6 504 700,00 zł. (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące siedemset złotych).

§ 2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały środki pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:
1) Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Bolechowo;
2) Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 63, Kobylnica;
3) Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, Puszczykowo;
4) Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku, ul. Poznańska 2, Kórnik;
5) Siedzibie Powiatu Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18, Poznań;
6) Zespole Szkół w Bolechowie - szkoły składowe w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, Murowana Goślina;
7) Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, Swarzędz;
8) Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, Rokietnica wraz z filią przy ul. Rubież 20 w Poznaniu;
9) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2, Mosina;
10) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, ul. Topolowa 2;
11) Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Kórnik.

§ 4. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały następować będzie z dochodów budżetowych Powiatu Poznańskiego w latach obejmujących spłatę pożyczki.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały zgodnie z warunkami określonymi w w/w umowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/286/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

Pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego jest korzystną formą finansowania zadań proekologicznych. Zgodnie z ustalonymi zasadami, po realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 15%, tj.: 1 738 500 zł. Przedmiotowa pożyczka charakteryzuje się korzystnym okresem spłaty, możliwością uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych oraz oprocentowaniem w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli tj. : 1,8% w skali roku (na dzień 11.07.2005 roku stopa redyskonta weksli zgodnie zdanymi Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,00% w skali roku). Wysokość pożyczki wynika z faktu, iż zgodnie z wytycznymi funduszu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% kosztu inwestycji, tj.: 12 594 400 zł. Odrębną uchwałą przyjęta zostanie dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na niniejsze przedsięwzięcie w wysokości 1 000000,00 zł. Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu złego stanu budynków oraz wysokich kosztów ponoszonych na ogrzanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej i związanej z tym dużej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Roczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii, zgodnie zdanymi z audytów energetycznych wyniosą około 660 tys. zł. Obecny stan budynków - ich dekapitalizacja - przekłada się na wysokie koszty bieżących remontów, w skali roku ponad 120 tys. zł. Oszczędności w okresie 10 lat, tj. okresie spłaty pożyczki sumują się do kwoty 7 800 000,00 zł, co przy dofinansowaniu w formie pożyczki w wysokości 11 590 000,00 zł, umorzeniu 1 738 500,00 zł oraz łącznej wysokości odsetek około 1 100 000,00 zł pozwala - z samych tylko oszczędności - spłacić 71% kwoty pożyczki. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 11:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 12:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7756
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35