BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/288/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI1/245/I1/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zawarcia umów, których przedmiotem są:
a) zaciągnięcia pożyczki,
b) uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Tytuł Uchwały Nr XXVII/245/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zawarcia umów, których przedmiotem są:
a) zaciągnięcia pożyczki,
b) uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach otrzymuje brzmienie: w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".
2. W uchwale Nr XXVII/245/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r.:
§ 1 otrzymuje brzmienie: "1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 zaciągnięta zostanie w latach 2005-2006 w wysokości do 2.322.000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące).
3. Transza pożyczki o której mowa w ust. 1 i 2 w roku 2005 wyniesie nie więcej niż 437.400,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem czterysta złotych).
4. Transza pożyczki o której mowa w ust. 2 w roku 2006 wyniesie nie więcej niż 1.884.600,00 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych)".
§ 2. otrzymuje brzmienie: "Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały następować będzie z dochodów budżetowych Powiatu Poznańskiego w latach obejmujących spłatę pożyczki".
§ 3. otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 Uchwały zgodnie z warunkami określonymi w w/w umowie".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1 Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/288/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

Konieczność zmian wynika z dostosowania uchwały nr XXVII/245/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 do wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zmianie ulega zakres pomocy finansowej z pożyczki w kwocie 871 000,00 zł i dotacji w kocie 1 451 600,00 zł na pożyczkę w kwocie 2 322 000,00 zł, powyższa zmiana jest następstwem negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i dostosowują treść uchwały do wymogów pożyczkodawcy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 12:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 12:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7751
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40