BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/291/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 ), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r., uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r., uchwałą Rady nr XXIX/270/II/2005 z dnia 31 maja 2005r., uchwałą Rady nr XXX/284/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 247.728 zł, które po zmianach wynoszą 102.279.178 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 55.600 zł wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.481.900 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.552.172 zł, które po zmianach - wynoszą 112.217.879 zł, w tym:
1) zwiększa się o 55.600 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.481.900 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 127.728 zł, które po zmianach wynoszą 85.091.335 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 3.700 zł, które po zmianach wynoszą 42.888.706 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o kwotę 380.895 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 5.139.086 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.679.900 zł, które po zmianach wynoszą 27.126.544zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zwiększa się o 50.964 zł wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych, które po zmianach wynoszą 390.696 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 3. W paragrafie 3:
Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 2.799.900 zł, które po zmianach wynoszą 11.612. 701 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/291/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 247.728 zł, po zmianach dochody wynoszą 102.279.178 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 55.600 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.30l1-301/05 z dnia 29.06.2005r. z tego:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 zwiększenie o kwotę 36.600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości;
2. W dz. 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 2110 zwiększenie o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów usług geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 192.128 zł, w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 190.000 zł, w tym:
a) § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększa się o kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 32303 na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą powiatową nr 32304 w m. Boduszewo;
b) § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększa się o kwotę 120.000 zł, z tego:
- kwota 20.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32302 w m. Długa Goślina;
- kwota 100.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Buk, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika na ul. Otulskiej (50.000 zł) oraz na ul. Bukowskiej (50.000zł) na ternie Gminy Buk;
2. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość dochodów o - kwotę ogółem 2.128 zł, w tym:
a) § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 700 zł, w związku ze sprzedażą samochodu służbowego przez Powiatowy Urząd Pracy i uzyskaniem niższych dochodów niż planowano;
b) § 0920 - Pozostałe odsetki -zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 285 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
c) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 2.543 zł, w związku z realizacją dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę 2.552.172 zł, po zmianach wydatki wynoszą 112.217.879 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 55.600 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 36.600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości;
2. W dz. 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów usług geodezyjnych niezbędnych wprowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości.
II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę 2.607.772 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 190.000 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.000zł, z tego:
-20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej m 32302 w m. Długa Goślina,
-100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika na ul. Otulskiej (50.000 zł) oraz na ul. Bukowskiej (50.000 zł) na ternie Gminy Buk;

b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej m 32303 na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą powiatową m 32304 w m. Boduszewo;
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych przeznaczonych na termomodernizację budynków na terenie Powiatu Poznańskiego o kwotę 914.700 zł.
3. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 254.565 zł, w tym:
a) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 380.895 zł;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 126.330 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym remonty w jednostkach oświatowych, tj.:
- ZS nr 2 w Swarzędzu - 118.000 zł,
- LO w Kórniku - 1.500 zł,
- LO w Tarnowie Podgórnym - 5.000 zł,
- LO w Puszczykowie - 1.830 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 239.565 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, w tym remonty: ZS w Bolechowie -66.565zł oraz ZS w Rokietnicy -173.000 zł.
5. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.128 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy.
6. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 1.870.200 zł, w tym:
a) zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych przeznaczonych na termomodernizację budynku OSW w Owińskach o kwotę 1.885.200 zł;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki remontowe w OSW w Owińskach.
7. W dz. 854, rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - przenosi się środki finansowe w kwocie 3.700zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym uruchomieniem sezonowego schroniska młodzieżowego w ZS w Mosinie.

PRZYCHODY I ROZCHODY
W załączniku nr 7 zmniejsza się wysokość planowanych przychodów o kwotę ogółem 2.799.900 zł, z tytułu planowanych pożyczek z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynków na terenie Powiatu Poznańskiego.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 10 zmienia się wysokość nakładów finansowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych tj.:
1. Na zadanie nr III pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego" łączne nakłady finansowe wynoszą 16.295.049 zł. Planowane wydatki w 2005 r. wynoszą 9.111.300 zł, w tym z PFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 1.096.000 zł, z WFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 1.930.000 zł, natomiast z NFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 6.085.300 zł.
2. Na zadanie nr IV pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9" łączne nakłady finansowe wynoszą 3.053.750 zł. Planowane wydatki w 2005 r. wynoszą 688.350 zł, w tym z PFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 70.950 zł, z WFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 180.000 zł, natomiast z NFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 437.400 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zgodnie z załącznikiem nr 11 zwiększa się wysokość wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych o kwotę 50.964 zł, w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 Działanie 1.2 Lepszy Start, Działanie 1.3 Powrót do Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-22
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-22 13:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 14:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7769
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56