BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/292/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie wystąpienia Prokuratora Rejonowego Poznań -Nowe Miasto oraz Prokuratora Rejonowego Poznań -Wilda

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art.79 ust. 6, art. 81 ust. 6, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, art. 34 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Odmawia się Prokuratorowi Rejonowemu Poznań -Nowe Miasto uchylenia uchwał Rady Powiatu Poznańskiego:

-nr XIX/149/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej,

-nr XIX/150/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt ich dziecka również po osiągnięciu pełnoletniości w rodzinie zastępczej.

2. Odmawia się Prokuratorowi Rejonowemu Poznań -Wilda uchylenia uchwał Rady Powiatu Poznańskiego:

-nr XIX/156/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego,

-nr XXIII/203/II/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI/292/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 15 lipca 2005 r.

Wystąpienia Prokuratorów nie są trafne. Norma prawna wyrażona w przepisie, na który się oni powołali nie została naruszona. Paragraf 29 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” nie zawiera katalogu zamkniętego spraw, które mogą być zamieszczane w załącznikach do ustaw, a na mocy § 143 tegoż rozporządzenia odnoszących się także do aktów prawa miejscowego. O nie zamkniętym katalogu przywołanych materii jednoznacznie stanowią zamieszczone w przywołanym przepisie słowa "w szczególności”; a więc nie tylko te materie które wymieniono w przepisie mogą być regulowane załącznikami do ustaw/uchwał. Wskazania zawarte w tym przepisie mają charakter wyłącznie przykładowy. O takim uregulowaniu świadczy powszechna i nie kwestionowana przez organy nadzoru, praktyka stanowienia prawa miejscowego.

Przywołane przez Prokuratorów jednostkowe orzeczenie NSA wiąże sąd tylko w sprawie, w której zostało wydane i nie stanowi źródła prawa.

Wreszcie o poprawności stanowiska Rady Powiatu stanowi fakt, że „Zasady techniki prawodawczej", na które powołują się Prokuratorzy w swoim wystąpieniu, a które są aktem prawa powszechnie obowiązującym, zawarte są również w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 908).

Nawet, gdyby uznać, iż stanowiska Prokuratorów co do zasady są słuszne, to trudno przyznać im rację w zakresie, w którym twierdzą oni, że naruszenie prawa byłoby w tym wypadku ciężkie, a więc takie które powoduje nieważność uchwały i konieczność jej uchylenia. Należy bowiem podkreślić, że analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, iż podjęte przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały nie naruszają prawa. Przedmiotowe uchwały w przepisach merytorycznych wskazują bowiem, że załączniki do nich stanowią ich integralną część, a więc są de facto częścią składową uchwał.

Załącznik nie stanowi więc żadnej odrębnej formy aktu prawa miejscowego, przeciwstawnej w stosunku do uchwał, lecz jednostkę redakcyjną takiego aktu, albo inaczej mówiąc sposób redagowania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego.

Z przyczyn powołanych wyżej Rada Powiatu Poznańskiego uznała wystąpienia Prokuratorów za niezasadne i odmawia uchylenia wskazanych na wstępie uchwał.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-22
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-07-22 14:23
  • zmodyfikował: Cenkier Karol
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-22 14:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7768
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56