BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/320/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Gminie Kórnik niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Kórniku, oznaczonej jako działka nr 381 o pow. 1627 m2.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 14 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Gminie Kórnik niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntu: obręb Kórnik, ark. mapy 4, działka nr 381 o pow. 1627 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 33455 za kwotę 50.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/320/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

Nieruchomość położona w Kórniku, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, ark. mapy 4, działka nr 381 o pow. 1627 m2, stanowi własność Powiatu Poznańskiego.
Z uwagi na złożenie przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do przedmiotowej nieruchomości, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 1187/05 z dnia 26 września 2005 r. wyraził zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku w odniesieniu do niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kórniku, oznaczonej jako działka nr 381 o pow. 1627 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 33455.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.
Zarząd Powiatu Poznańskiego decyzją z dnia 5 października 2005 r. nr GN.N.7004/1/04 orzekł o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.
Burmistrz Gminy Kórnik złożył Zarządowi Powiatu Poznańskiego w dniu 19 sierpnia 2005 r. ofertę nabycia przedmiotowej nieruchomości. W uzasadnieniu oferty podano, że działka nr 381 o pow. 1627 m2 jest niezbędna w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie promenady nad jeziorem Kórnickim. Promenada ma spełniać rolę ścieżki rowerowej, która dalej prowadzić będzie do Rogalina, Puszczykowa i Mosiny. Inwestycja ta jest bardzo ważnym elementem Kórnika jako miasta turystycznego, będącego jednocześnie zapleczem turystycznym aglomeracji poznańskiej.
Rzeczoznawca majątkowy Pani Krystyna Szymańska w operacie szacunkowym z dnia 27 grudnia 2004 r. ustaliła wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 381 o pow. 1627 m2 w wysokości 50.404 zł. Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dodać, że (...) nieruchomości stanowiące - przedmiot własności jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa lub innym jednostek samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości (...).
W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik" zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta w Kórniku nr XL/450/98 z dnia 16 czerwca 1998 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo na obszarze oznaczonym symbolem M - tereny zainwestowane i do zainwestowania pod zabudowę mieszkaniową, pozostała część na terenach upraw sadowniczo-ogrodniczych.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.11.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-11-04 12:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 11:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6986
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 14:33