BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/321/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie j powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. i z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji z siedzibą w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11, bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za rok 2006 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr 877,878, oraz arkusz mapy 9, działki nr 950/1,950/2 o łącznej powierzchni 141.858 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/321/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

Aktem notarialnym z dnia 12 maja 2000 roku repertorium A nr 4120/2000 Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył od Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr 877, 878 oraz arkusz mapy 9, działki nr 948, 950 o łącznej powierzchni 141.858 m2 zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 133.313.
Decyzją z dnia 7 września 2000 roku nr GN VII 72503/Poz/12/99 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Powiat Poznański z dniem 1 stycznia 1999 roku własności przedmiotowej nieruchomości.
Pismem z dnia 7 grudnia 2000 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu działając w oparciu o art. 72 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) ustaliło na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu na kwotę 6.915,57 zł.
Decyzją z dnia 16 stycznia 2002 roku nr GG 7414-36/2001 Burmistrz Miasta Puszczykowa zatwierdził projekt podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 9, stanowiącej działki nr 948 i 950 o łącznej powierzchni 132.574 m2; na działki nr 950/1 i 950/2 o łącznej powierzchni 132.574 m2.
Pismem z dnia 13 września 2005 roku nr Sz. L. 03/IX/2005 likwidator Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji Pani Aleksandra Hanna Nowak, zwróciła się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, w kwocie 6.915,57 zł, za rok 2006, z uwagi na zadłużenie Szpitala oraz postawienie jednostki w stan likwidacji.
W dniu 26 listopada 2004 roku Rada Powiatu Poznańskiego podjęła Uchwałę nr XXIII/213/II/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala w Puszczykowie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepupliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji - na mocy której zakończenie działalności likwidowanego Szpitala ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2006 w wysokości 99%, co stanowi kwotę 6.846,41 zł, biorąc za podstawę art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych osobom prawnym, które prowadzą działalność leczniczą na cele nie związane z działalnością zarobkową.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.11.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-11-04 12:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 11:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6979
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22