BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/322/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2006 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162, poz. 1568, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 175 poz.1459) Rada Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach - bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za 2006 r. z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, zabudowanej budynkami Domu Pomocy Społecznej i innymi urządzeniami trwale związanymi z gruntem, położonej w Lisówkach, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr:
284/21 o pow. 52 506 m2
284/22 o pow. 1165 m2
284/24 o pow. 1 679 m2
303/2   o pow. 902 m2
303/l    o pow. 223 m2
303/5   o pow. 935 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/322/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

Decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 r. Nr GK.N.7002/1/01 oddano w trwały zarząd na czas nie oznaczony Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach zabudowaną nieruchomość Powiatu Poznańskiego, położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), ww. decyzja określa m.in. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu. Z uwagi na przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo pod usługi zdrowia i wykonywanie przez Dom Pomocy Społecznej działalności opiekuńczej, roczna opłata z tytułu trwałego zarządu ustalona została według stawki procentowej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości i wynosi 48.061,02 zł. Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr XLVI/315/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. udzielona została bonifikata w wysokości 99% od opłat rocznych za rok 2002 oraz za rok 2003, zatem opłata wynosi 480,61 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 listopada 2003 r. nr XIII/99/II/2003 oraz z dnia 26 października 2004 r. nr XXII/200/II/2004 ustalone zostały bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za rok 2004 i rok 2005.
Pismem z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr DAG/RL/08/05/193 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2006 z uwagi na trudną sytuację finansową i charakter prowadzonej działalności.
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność opiekuńczą, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest powiatową jednostką organizacyjną, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2006 rok w wysokości 99%. Kwota do zapłaty będzie wynosiła 480,61 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.11.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-11-04 12:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 11:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6984
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22