BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/327/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
wstąpienia na miejsce radnego Pana Marka Woźniaka kandydatki z tej samej listy, która w wyborach do Rady Powiatu uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała Nr XXXV/328/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
wstąpienia na miejsce radnego Pana Arkadego Fiedlera kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Uchwała Nr XXXV/329/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1II/14/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała Nr XXXV/330/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/17/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Uchwała Nr XXXV/331/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006.

Uchwała Nr XXXV/332/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
powierzenia Miastu i Gminie Kórnik zadania pt. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2472P ul. Konarskiej w miejscowości Kórnik  - Bnin.

Uchwała Nr XXXV/333/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Uchwała Nr XXXV/334/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Banery