BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/327/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Pana Marka Woźniaka kandydatki z tej samej listy, która w wyborach do Rady Powiatu uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Marka Woźniaka, na jego miejsce wstępuje Pani Krystyna SEMBA kandydatka z tej samej listy, która w wyborach do Rady Powiatu uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
Do Uchwały Nr XXXV/327/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

W związku ze złożoną rezygnacją, a co za tym idzie wygaśnięciem mandatu radnego Pana Marka Woźniaka, rada zobowiązana jest do podjęcia uchwały o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach do Rady Powiatu uzyskał kolejno największą liczbę głosów (fakt ten został potwierdzony pismem z dnia 4 listopada 2005 r. przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu), a nie utracił prawa wybieralności.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-01 11:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 16:39

« wstecz

Banery