BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/331/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXV/331/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

Powiat poznański, tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez jego mieszkańców. Wspiera również tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego dobra. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz większą liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój lokalny, stają się odpowiednim partnerem powiatu do realizacji zadań publicznych.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-01 12:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 09:51

« wstecz

Banery