BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/332/II/2005
RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik zadania pt. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2472P ul. Konarskiej w miejscowości Kórnik - Bnin.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Powierza się Miastu i Gminie Kórnik zadanie pt. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2472P w ul. Konarskiej w miejscowości Kórnik - Bnin, będącego zadaniem powiatu. Szczegółowy zakres przekazanego zadania oraz zasady rozliczeń z tego tytułu określone zostaną w zawartym porozumieniu.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Miastem i Gminą Kórnik w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXV/332/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

w związku z koniecznością budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2472P w ul. Konarskiej w miejscowości Kórnik - Bnin, Urząd Miejski w Kórniku zwrócił się z propozycją zrealizowania przedmiotowej inwestycji z pieniędzy przeznaczonych w budżecie Powiatu na bieżące utrzymywanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta. Podjęcie niniejszej uchwały, umożliwi zawarcie stosownego Porozumienia z Miastem i Gminą Kórnik, określającego zasady realizacji zadania.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-01 12:15
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 10:09

« wstecz

Banery