BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/333/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2005r.

 

w sprawie: określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 17 ust. 3, art. 21 ust. 4, 5, 5a, 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 709) i  § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271, 2004 r. Nr 237 poz. 2376) oraz § 2, § 5 ust. 3, § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 799, 2002 r. Nr 14 poz. 139 oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 278) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale radnym przysługują diety.
2. Wysokość diet przysługujących radnemu jest naliczana wg kwoty bazowej , określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późniejszymi zmianami) i nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej.
3. Przy ustalaniu diet radnych bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną dietę dla:
a) przewodniczącego rady w wysokości 1,5 kwoty bazowej,
b) wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji w wysokości 1,2 kwoty bazowej,
c) wiceprzewodniczących komisji w wysokości 1,1 kwoty bazowej,
d) pozostałych radnych w wysokości 1,0 kwoty bazowej, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Ustala się miesięczna dietę dla Członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego:
a) przewodniczący komisji w wysokości 1,3 kwoty bazowej,
b) wiceprzewodniczący komisji w wysokości 1,2 kwoty bazowej,
c) członkowie komisji w wysokości 1,1 kwoty bazowej.
3. Polecenie wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący rady.

§ 3. 1. Ustala się, że nieobecność radnego na posiedzeniu każdej komisji, której jest członkiem w ramach dwóch komisji, za które radny otrzymuje dietę – w przypadku gdy radny jest członkiem jednej komisji, dotyczy to tylko nieobecności na tej komisji, której jest członkiem – sankcjonowana będzie potrąceniem z diety 10% określonej w § 2 jej wartości, chyba że nieobecność spowodowana będzie udokumentowanym wykonywaniem mandatu radnego w innym miejscu.
2. Ustala się ,że nieobecność radnego na sesji Rady sankcjonowana będzie potrąceniem z diety 20% określonej w § 2 jej wartości, chyba że nieobecność spowodowana będzie udokumentowanym wykonywaniem mandatu radnego w innym miejscu.

§ 4. Podstawą naliczania diet jest lista obecności radnych na posiedzeniach Rady, Komisji Rady.

§ 5. Wypłaty diet za dany miesiąc dokonuje się w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub przelewem na konto osobiste radnego.

§ 6. Na wniosek radnego przewodniczący rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem prywatnym. Wartość kosztów podróży obliczona będzie według stawek za 1 km przebiegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku.

§ 7. Wypłaty za zwrot kosztów podróży służbowych radnych określa się według zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących radnym powiatu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 8. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Powiatu Poznańskiego IV/24/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. zmieniona uchwałami: XXI/176/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r., oraz VII/54/II/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXV/333/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 listopada 2005r.

W związku ze zmianami w przepisach prawa konieczne stało się dokonanie zmian w uchwale określającej zasady ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Z uwagi na fakt, iż jest to już trzecia zmiana w powyższej uchwale postanawia się jednocześnie podjąć nowy tekst uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-01 12:20
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 10:24

« wstecz

Banery