BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/339/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2005, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXI/289/II/2005 z dnia 15 lipca 2005r. i Nr XXXII/298/II/2005 z dnia 27 września 2005r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r., zmienionej Uchwałami Nr XXXI/289/II/2005 z dnia 15 lipca 2005 roku i Nr XXXII/298/II/2005 z dnia 27 września 2005 roku, określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXVI/339/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

Uchwałami Nr XXVI/235/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r., Nr XXXI/289/II/2005 z dnia 15 lipca 2005r. oraz Nr XXXII/298/II/2005 z dnia 27 września 2005r. Rada Powiatu Poznańskiego określiła zadania, na które przeznaczono środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.
Stosownie do potrzeb zaistniała ponownie konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zmian w ich podziale.
W związku z bardzo dużą ilością złożonych wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zasadne jest przeniesienie na w/w zadanie niewykorzystanych środków finansowych, które przeznaczone były na dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005r. określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
W świetle ponownego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 rok, konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Poznańskiego stosownej Uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-27 13:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 11:39

« wstecz

Banery