BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/341/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005 r., uchwałą Rady nr XXVII/247 /II/2005 z dnia 30 marca 2005 r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r., uchwałą Rady nr XXIX/270/II/2005 z dnia 31 maja 2005 r., uchwałą Rady nr XXX/284/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwałą Rady nr XXXI/291/II/2005 z dnia 15 lipca 2005 r., uchwałą Zarządu nr 1152/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r., uchwałą Rady nr XXXII/314/II/2005 z dnia 27 września 2005 r., uchwałą Rady nr XXXIV/325/II/2005 z dnia 27 października 2005 r., uchwałą Rady nr XXXV/334/II2005 z dnia 29 listopada 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.168.920 zł, które po zmianach wynoszą 108.859.284 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 94.799 zł wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.863.505 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.168.920 zł, które po zmianach wynoszą 123.297.985 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 94.799 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.863.505 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 423.205 zł, które po zmianach wynoszą 88.368.391 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 9.690 zł, które po zmianach wynoszą 42.849.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o kwotę 232.530 zł dotacje udzielane z budżetu, które po zmianach wynoszą 4.476.395 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 745.715 zł, które po zmianach wynoszą 34.929.594 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zmniejsza się o 52.235 zł wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych, które po zmianach wynoszą 3.630.054 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 3. W paragrafie 4:
1. Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXVI/341/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

DOCHODY
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 94.799 zł, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-724/05 z dnia 28.11.2005 r. oraz nr FB.I-8.3011-741/05 z dnia 29.11.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, w § 2110 o kwotę 94.799 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 1.074.121 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 8.000 zł w ZDP w Poznaniu.
2. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 3.278zł, w:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 2.916 zł w ZS w Rokietnicy,
b. w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 270 zł w ZS w Rokietnicy,
c. w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 92 zł w ZS w Rokietnicy.
3. W dz. 803, rozdz.80309 - Pomoc materialna dla studentów, przenosi się wysokość dochodów ogółem w kwocie 213.720 zł, w tym;
- z § 2338 do § 2888 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - kwotę 160.292 zł;
- z § 2339 do § 2889 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - kwotę 53.428 zł.
Jednocześnie zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 14.514 zł (w tym: w § 2888 - zmniejszenie o kwotę 10.886 zł, § 2889 zmniejszenie o kwotę 3.628 zł),
4. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 198 zł, w tym:
a. w § 0680 - Wpływy od rodziców tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 2.130 zł w OWR w Kobylnicy,
b. w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 35 zł w OWR w Kobylnicy,
c. w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 897 zł,
d. w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.000 zł w OWR w Kobylnicy.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-740/05 z dnia 30.11.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz.85202, w § 2130 o kwotę 25.472 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie domu pomocy społecznej.
6. W dz. 852, rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 198zł, w OWR w Kobylnicy.
7. W dz. 853, rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 13.242 zł, w tym:
a. w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 154 zł w PUP w Poznaniu,
b. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 13.088 zł w PUP w Poznaniu.
8. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenie o kwotę 1.066.780 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", zgodnie z umową nr EDP/000008/15/D z dnia 14 grudnia 2005 r. zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Poznańskim, w tym:
a. w § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 482.880 zł,
b. w § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -zwiększenie o kwotę 583.900 zł.
9. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 19.881 zł, w tym:
a. w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się o kwotę 1.502 zł, w PPP w Swarzędzu,
b. w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 11 zł, w PPP w Swarzędzu,
c. w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zmniejsza się o kwotę 18.390 zł, w PPP w Luboniu.
10. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 29.465 zł, w tym:
a. w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 5.465 zł w ZS w Rokietnicy,
b. w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 24.000 zł w ZS w Mosinie.
11. W dz. 85410, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - przenosi się wysokość dochodów ogółem w kwocie 308.696 zł, w tym;
- z § 2338 do § 2888 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - kwotę 210.069 zł;
- z § 2339 do § 2889 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst kwotę 98.627 zł.
Jednocześnie zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 37.721zł ( w tym: w § 2888 - zmniejszenie o kwotę 25.669 zł, § 2889 zmniejszenie o kwotę 12.052 zł).

WYDATKI
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 94.799 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 94.799 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
Jednocześnie przenosi się kwotę 1.500 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia.
2. W dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany - przenosi się środki finansowe w kwocie 14.862 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 1.074.121 zł. Zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość wydatków kwotę 8.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w tym:
a. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 211.366 zł (z tego 8.000 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZDP w Poznaniu), z przeznaczeniem między innymi na zakup znaków drogowych, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
b. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 203.366 zł.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 198.200 zł, w tym: zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 128.595 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 326.795 zł.
3. W dz. 750, rozdz. 75019 - Rady powiatów - przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup drukarki sieciowej.
4. W dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przenosi się środki finansowe w kwocie 6.223 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki o kwotę 193.694 zł, w tym;
a. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 19.330 zł w ZS w Bolechowie, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz wypożyczenie nagrzewnicy elektrycznej,
b. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.804 zł, jednocześnie zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.980 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu,
c. zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla szkół niepublicznych kwotę 213.200 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zmniejsza się wysokość wydatków kwotę 10.763 zł, w tym:
a. przenosi się środki finansowe w kwocie 9.876 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu,
b. przenosi się środki finansowe w kwocie 176 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne do rozdz. 80120 na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Swarzędzu,
c. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.743 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy,
d. zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla szkół niepublicznych kwotę 19.330 zł.
7. W dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.219 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym:
a. przenosi się środki finansowe w kwocie 761 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia w ZS Nr 1 w Swarzędzu,
b. przenosi się środki finansowe w kwocie 1.458 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Mosinie.
8. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 9.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup komputera oraz projektora multimedialnego.
9. W dz. 803, rozdz.80309 - Pomoc materialna dla studentów - zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.514 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla studentów, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
10. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - przenosi się środki finansowe w kwocie 5.766 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku - Bninie.
11. W dz. 852, rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25.472 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Jednocześnie przenosi się środki finansowe w kwocie 4.386 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.
12. W dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przenosi się środki finansowe w kwocie 5.664 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia.
13. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość wydatków kwotę o 13.242 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w Powiatowym; Urzędzie Pracy w Poznaniu. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Powiatowego urzędu Pracy w Poznaniu dokonano przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
14. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.081.780 zł, w tym:
a. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 482.880 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 583.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", w tym:
- w ramach obszaru A programu: "Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych" - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 244.648 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 156.900 zł,
- w ramach obszaru B programu: "Modernizacja internatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 238.232 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł,
- w ramach obszaru C programu: "Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych" - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,
- w ramach obszaru D programu: "Likwidacja barier transportowych utrudniających naukę i rewalidację niepełnosprawnym wychowankom" - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na budowę windy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
c. przenosi się środki finansowe w kwocie 8.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wnioskiem Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.
15. W dz. 854, rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 19.881 zł, w tym:
a. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie i pochodne o kwotę 18.390 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów przez PPP w Luboniu,
b. zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.491 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów przez PPP w Swarzędzu oraz przenosi się kwotę 300 zł z wydatków na wynagrodzenie i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Swarzędzu.
16. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w Zespole Szkół w Mosinie.
17. W dz. 85410, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 37.721 zł, w związku z realizacją programu stypendialnego dla uczniów, w ramach programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
18. W dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w grupie wydatków - dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego -przenosi się kwotę 72.000 zł z § 2580 (dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) do § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
19. W dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przenosi się środki finansowe w kwocie 4.700 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzupełnienia i powielania wydawnictwa multimedialnego "Maksymilian Jackowski - agrarny wizjoner".

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 10, wprowadza się zmiany w zadaniu m III pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego". Wydatki ogółem na realizację zadania w 2005 r. wynoszą 9.497.841 zł, z tego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się wydatki w kwocie 1.096.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.930.000 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 6.085.300 zł, z budżetu Powiatu - 386.541zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-27 14:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 13:51

« wstecz

Banery