BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXXVII/345/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2006 r.

 

w sprawie: skargi p. …………………….* zamieszkałego w …………………..*, na opieszałość Starosty Poznańskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 169 poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia skargi przekazanej Komisji Rewizyjnej  przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego (protokół z rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały).**

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. ……………………* jest nieuzasadniona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
Skarga pana ……………………*, zamieszkałego w …………………*, na opieszałość Starosty Poznańskiego dot. sprawy odszkodowania za zajęcie części działek pod drogę powiatową.
Podstawą rozpatrzenia skargi była uchwała nr XXXVI/335/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na 2006 r., która w § 3 upoważnia Przewodniczącego Rady do zlecania Komisji Rewizyjnej rozpatrywania skarg dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu. Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę w oparciu o otrzymane po wystąpieniu do Starosty Poznańskiego materiały oraz złożone na posiedzeniu Komisji przez Dyrektora Wydziału Nieruchomości panią Dorotę Nawrocką wyjaśnienia. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga pana ……………………* na opieszałość Starosty Poznańskiego nie może zostać uznana za uzasadnioną. Złożoność sprawy, której załatwienie wymaga wzajemnie uzależniających się decyzji  Wojewody Wielkopolskiego jak i Starosty Poznańskiego nie pozwala na jej szybkie załatwienie jak oczekuje tego skarżący. Oba organy muszą przestrzegać w postępowaniu i przestrzegały obowiązującego prawa. Komisja Rewizyjna uznała, że zawarty w skardze zarzut o braku odpowiedzi na pismo złożone w Starostwie w dniu 5.09.2005 r. nie znajduje uzasadnienia w sytuacji kiedy pan ……………………* otrzymał do wiadomości wystąpienie Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 7.09.2005 r. skierowane do Wojewody Wielkopolskiego a następnie postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 19.10.2005 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie odszkodowania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
** Protokół do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-02-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-02-06 14:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 14:05

« wstecz

Banery