BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVII/348/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Strategię Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego jest niezbędnym elementem, służącym do absorpcji środków finansowych z funduszy strukturalnych. Podstawę opracowania Strategii Rozwoju stanowią wytyczne Unii Europejskiej, określające jednocześnie okres jej programowania na lata 2006-2013. Strategia nakreśla kierunki rozwoju Powiatu Poznańskiego we wszystkich zasadniczych aspektach życia jego mieszkańców, gospodarki i środowiska. Ma za zadanie stworzenie wizji rozwojowej powiatu jako całości, jak również poszczególnych elementów systemu społeczno-gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego. Określa również metody niezbędne do realizacji wymienionych założeń. Strategia jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który z racji swego charakteru będzie podlegał ciągłej aktualizacji. Uchwalenie Strategii Rozwoju ułatwi pozyskanie środków z funduszy unijnych, co przyczyni się do rozwoju Powiatu Poznańskiego.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Zobacz załączniki...

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-02-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-02-06 14:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 14:44

« wstecz

Banery