BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVII/349/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2006r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 184, ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W paragrafie 1:
zwiększa się o kwotę 1.485.044 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 115.232.600 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 1.736 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.979.488 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 1.485.044 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 121.686.900 zł, w tym:
1) zmniejsza się o kwotę 1.736 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.979.488 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się o kwotę 545.144 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 97.407.306 zł.
2) zwiększa się o kwotę 939.900 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 24.279.594zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXVII/349/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

DOCHODY
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 1.736 zł, w tym:
a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-63/06 z dnia 18.01.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz.70005, w § 2110 o kwotę 2.264 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-91/05 z dnia 23.12.2005 r. zmniejsza się wysokość dotacji w dz. 754, rozdz. 75414, w § 6410 o kwotę 4.000zł.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 1.486.780 zł.
Zmiany obejmują:

1. W dz. 600, rozdziale 600 14 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę ogółem 2.442.344 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań-Biedrusko", w tym:
- § 6438 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się dofinansowanie w kwocie 2.160.897 zł,
- § 6439 z Budżetu Państwa planuje się dofinansowanie w kwocie 281.447 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.30ll-2/06 z dnia 6.01.2006 r.).
2. W dz. 756, rozdz.75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w § 0420 zmniejsza się wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 955.564 zł, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zmniejszenia opłaty od 1.05.2006 r. za wydanie karty pojazdu sprowadzanego z zagranicy.
3. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów NR STl-4800-122/2005/121 z dnia 17.02.2005 r. przenosi się zaplanowane dochody z tytułu niewykorzystania środków na wydatki niewygasające do dz. 758, rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie ogółem 391.612 zł z następujących rozdziałów:
- rozdz.70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 271 zł,
- rozdz. 75020- Starostwa powiatowe - kwotę 44.391 zł,
- rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej - kwotę 346.950 zł.

WYDATKI
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 1.736 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.264 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczonych na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
2. W dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-91/05 z dnia 23.12.2005 r.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 1.486.780 zł.
Zmiany obejmują:

1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 420.000 zł, w tym:
a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na roboty naprawcze zewnętrzne przy domkach szeregowych w Lisówkach,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 360.000 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego.
2. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.066.780 zł, w tym:
a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 482.880 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 583.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", w tym:
- w ramach obszaru A programu: "Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych" - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 244.648 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 156.900 zł,
- w ramach obszaru B programu: "Modernizacja internatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 238.232 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł,
- w ramach obszaru C programu: "Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych" - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,
- w ramach obszaru D programu: "Likwidacja barier transportowych utrudniających naukę i rewalidację niepełnosprawnym wychowankom" - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.

Środki na powyższe zadania otrzymaliśmy w dniu 16.12.2005 r. na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym należy wydatki te umieścić i zrealizować w roku 2006.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-02-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-02-07 10:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 15:10

« wstecz

Banery